Staráme se o náš kraj

Výsledky práce SLK
v uplynulých čtyřech letech

Transparentní kraj a spolupráce s obcemi

OTEVŘENO-ZAVŘENO. Získali jsme ocenění veřejnosti za otevřenost a transparentnost v roce 2013.
Setkání s hejtmanem. Každý měsíc je organizováno setkání hejtmana s veřejností v jednom z regionů Libereckého kraje.
Zveřejňování smluv
Zveřejňování faktur a objednávek. Na webu kraje jsou zveřejňovány všechny faktury a objednávky nad 30000 Kč.
Mapa investic
Připomínkování návrhu rozpočtu veřejností
Zveřejnění majetkových přiznání zastupitelů koalice. Zveřejněná majetková přiznání jsou jedním z kroků, jak zmenšit prostor pro korupci.
Transparentní účet Libereckého kraje. Všichni s přístupem na Internet mají pod kontrolou veškeré platební operace probíhající na účtech Libereckého kraje.
Liberecký kraj jako první v republice spustil rozklikávací rozpočet
Vznik nového transparentního dotačního fondu Libereckého kraje. Dotační fond Libereckého kraje mimo jiné ruší "porcování medvěda".
Zastupitelstvo LK schválilo nový jednací řád. Jednací řád byl upraven zejména proto, aby umožňoval účast veřejnosti na jednání výborů a dále, aby upravoval včasné zveřejnění místa, času a programu jednání výborů.
Zveřejnění zápisu z jednání rady LK.
Kompletně zveřejňujeme podklady pro jednání zastupitelstva LK.
Přímý přenos ze zastupitelstva na webu LK. Co není tajné, musí být veřejné - výběrová řízení, zastupitelstva, smlouvy, nezkrácené záznamy z jednání zastupitelstva vysílané prostřednictvím Internetu, podklady k jednání zastupitelstva kompletně předem zveřejňovat.

Hospodaření a rozvoj kraje

Snížení odměn neuvolněných zastupitelů. Dosáhli jsme snížení odměn neuvolněných zastupitelů za práci ve výborech a komisích - úspora 2 mil. Kč/rok.
Efektivnější zastoupení v EU. Díky efektivnějšímu zastoupení Libereckého kraje v EU (Brusel) je úspora 2,1 mil. Kč/rok.
Optimalizace tiskových služeb. Díky optimalizaci tiskových služeb Krajského úřadu dochází k úspoře 600 tis. Kč ročně.
Úspora u bankovních účtů. Snížením sazeb u správce bankovních účtů dochází k úspoře 300 tis. Kč ročně.
Liberecký kraj nakoupil energie na burze. Liberecký kraj nakoupil na Českomoravské komoditní burze zemní plyn a elektřinu o čtvrtinu levněji než za ně platí v současnosti.
Otevřené a férové soutěže. Vedení Libereckého kraje přestalo využívat služeb externích administrátorů a dosáhlo tak významných úspor při soutěžení veřejných zakázek (za rok 2013 činí úspora 14 mil. Kč).
Zbytečné služební byty. Převedli jsme v současnosti nepotřebné služební byty bývalých členů rady kraje pro potřeby handicapovaných občanů.

Doprava

Opravy mostů. V roce 2013 bylo opraveno 34 mostů v Libereckém kraji za 235 mil. Kč.
Spolupráce se zahraničními partnery. Byla zahájena úzká spolupráce s polskou a německou stranou na zkvalitnění železniční dopravy v regionu.
Dokončení oprav komunikací. V roce 2013 byly dokončeny opravy komunikací ve Svoru, Krompachu, na Malé Skále, v Bozkově, v Chrastavě a ve Frýdlantu.
Dalších 547 milionů na opravu silnic. Vláda premiéra Petra Nečase projednala na základě žádosti hejtmana Martina Půty pomoc při řešení financování velkých infrastrukturních staveb vážně poškozených v průběhu povodní v srpnu roku 2010 v Libereckém kraji a schválila Libereckému kraji 547 milionů na dokončení oprav posledních čtyř úseků silnic.
Kraj získal dotaci na opravu silnic. Hejtman Martin Půta přesvědčil ministra, aby dodatečně schválil využití úspor v programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelnou pohromou.

Sociální politika a zdravotnictví

Finance na rozvoj sociálních služeb. Zajistili jsme 7,5 mil. Kč pro rozvoj sociálních služeb, mateřských center a činnost nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.
Finance na protidrogovou prevenci. Vyčlenili jsme 6,4 mil. Kč na přímou podporu protidrogové prevence a terénní hospicovou péči.
Projektová příprava, výstavba a otevření hospice.
Zateplení nemocnice v České Lípě. Byl zahájen projekt zateplení Nemocnice s poliklinikou v České Lípě s úsporou 20 mil. Kč.
Zefektivnění práce Zdravotnické záchranné služby LK. Díky forenznímu auditu Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje bude zefektivněna její činnost.
Rekonstrukce domovů důchodců. V roce 2013 byla ukončena rekonstrukce domova důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem a oprava terasy s kašnou v domově důchodců v Českém Dubu.
Zřízení komise pro národnostní menšiny. Liberecký kraj zřídil Komisi pro národnostní menšiny a sociální začleňování.
Výstavba heliportu v areálu Krajské nemocnice v Liberci.

Školství a sport

Dotace na projekt TechUp. Byla získána dotace ve výši 58 mil. Kč na projekt TechUp (podpora přírodovědeckého a technického vzdělávání).
Stipendijní programy. Organizace stipendijních programů pro žáky v řemeslných oborech s příspěvkem 1,8 mil. Kč.
Zateplení škol. Zahájení zateplení areálů 3 libereckých středních škol za více než 40 mil. Kč z programu Zelená úsporám.
Činnost sportovních klubů. Podpora činnosti sportovních klubů v Libereckém kraji částkou 15 mil. Kč.
Lyžařské trasy. Podpora údržby 180 km lyžařských tras v Libereckém kraji částkou 1 mil. Kč.
Sportovní akce. Podpora vybraných sportovních akcí ve výši 1,6 mil. Kč.
Víceoborové třídy středních škol. Finanční podpora víceoborových tříd středních škol ve výši 1,8 mil. Kč.

Životní prostředí a zemědělství

Podpora vodohospodářství, lesnictví, včelařství a ekologické výchovy.
Finančně jsme podpořili 17 vodohospodářských projektů v celkové výši 14,9 mil. Kč, hospodaření v lesích částkou 4,1 mil. Kč, včelařství částkou 1 mil. Kč a ekologickou výchovu částkou 1,4 mil. Kč.
Nový geoportál. V roce 2013 byla spuštěna nová verze geoportálu Libereckého kraje, jehož součástí je povodňový portál a informace o ekologických zátěžích.
Nové přírodní památky. V roce 2013 bylo vyhlášeno 7 nových přírodních památek.
Skládka v Bulovce. Byla zahájena jednání s německou stranou ohledně likvidace nelegální skládky odpadů v Bulovce - Arnolticích.
Rezervace Údolí Jizery. Byl zajištěn proces vyhlášení přírodní rezervace Údolí Jizery.

Kultura, památky a cest. ruch

Dokončení rekonstrukce lázní. Přispěli jsme městu Liberec částkou 40 mil. Kč na dokončení rekonstrukce lázní pro Oblastní galerii v Liberci.
Dokončení projektu Hřebenovka. V roce 2013 byl dokončen projekt turistických a běžeckých tras Hřebenovka v délce 150 km (od polské Orle do německé části Žitavských hor).
Ocenění na TOUR REGION FILM. Liberecký kraj získal 1. místo v kategorii Multimédií za turistický portál (https://www.liberecky-kraj.cz) a dále cenu poroty za spot o Libereckém kraji na 20. ročníku národního festivalu turistických filmů.
800 tisíc na podporu turistických regionů. Pravidelná finanční podpora turistických regionů (pro rok 2013 ve výši 800 tis. Kč). Na rozvoj a pravidelnou obnovu pěšího turistického značení přispěl Kraj v roce 2013 Klubu českých turistů částkou 150 tis. Kč.
9 milionů na kulturu a památky (za rok 2013). Finanční podpora 9 mil. Kč na opravu památek, kulturní akce a podporu cestovního ruchu v regionu.

Bezpečnost a izs

Podpora dobrovolných hasičů. V roce 2013 byla podpořena činnost jednotek dobrovolných hasičů částkou 14,6 mil. Kč.
Finance na nové vozy záchranné služby

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.