Stanovy politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj

ČÁST I.

Název politického hnutí: Starostové pro Liberecký kraj
Používaná zkratka: SLK
Sídlo: Hrádek nad Nisou, Donín, Turistická 197, 463 34

ČÁST II.

HLAVA I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1 Programové cíle

 1. Cílem činnosti hnutí je
  1. sdružování občanů, kteří usilují o účast na správě věcí veřejných prostřednictvím volených orgánů a naplnění tak svého ústavního práva – být volen
  2. vytvoření optimálních podmínek pro život občanů v právním a fungujícím státě, který se opírá o rozvinutou místní a regionální samosprávu
  3. výkon veřejných funkcí jako služba občanům při uplatňování demokratických pravidel vládnutí a veřejné správy
 2. Hnutí působí především v Libereckém kraji a sídlí v Hrádku nad Nisou, Donín, Turistická 197, 463 34.
 3. Hnutí bude usilovat o upřednostňování osobní odpovědnosti nestranných kandidátů před stranicky ovlivňovanou odpovědností kandidátů.
 4. Cílem hnutí proto při správě věcí veřejných je zejména:
  1. Usilovat o rovné příležitosti realizace občanů či jejich sdružení a spolků a vytvářet tak předpoklady pro odpovědnou správu věcí veřejných.
  2. Prosazovat obnovu demokratických hodnot, jako jsou svoboda, rovnost, právní řád a právní stát, ve společnosti.
  3. Požadovat omezení byrokracie, zasazovat se o decentralizaci výkonu veřejné moci a o prosazení principu subsidiarity.
  4. Odmítat regulaci bránící občanům podílet se na efektivním fungování veřejné správy.
  5. Prosazovat průhlednost veřejného života, potírání korupce a obnovovat důvěru v právní řád a stát.
  6. Vyžadovat odpovědnost jednotlivce vůči sobě samotnému a společnosti jako celku.
  7. Odmítat veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti.
  8. Prosazovat rozšíření užívání prvků přímé demokracie a zapojení veřejnosti do rozhodování.
 5. V otázkách dotýkajících se národního hospodářství, ekonomie a sociální politiky prosazuje hnutí principy individuální odpovědnosti občanů, jejich rovných šancí a hájí tržní principy s nezbytným sociálním akcentem a nedotknutelnost soukromého vlastnictví.
 6. Hnutí svým působením prosazuje ochranu životního prostředí pro zachování budoucím generacím a ochranu tradic.

Čl. 2 Právní úkony

 1. Právní úkony (právní jednání) zavazující hnutí může činit představenstvo hnutí, a to společně dvěma členy, z nichž alespoň jeden je předsedou a druhý členem představenstva anebo společně třemi členy představenstva, z nichž jeden je místopředsedou hnutí a další dva jsou členy představenstva hnutí.
 2. Jiné osoby (členové a zaměstnanci hnutí, příp. jiné osoby) mohou jednat (činit právní úkony) za hnutí v souladu s interními normativními předpisy či plné moci vystavené osobami v souladu s odst. 1.
 3. Podepisování za hnutí se děje tak, že k vytištěnému nebo předepsanému názvu hnutí a jménům jednajících připojí jednající své vlastnoruční podpisy a uvedou funkci v hnutí.

Čl. 3 Orgány hnutí

Utváří se tyto orgány hnutí:

 1. sněm,
 2. představenstvo,
 3. dozorčí rada,
 4. rozhodcovský a smírčí výbor,
 5. místní shromáždění
 6. předseda místního klubu

Čl. 4 Neslučitelnost funkcí v hnutí

Člen dozorčí rady či rozhodcovského a smírčího výboru nemůže být v zaměstnaneckém či obdobném poměru k hnutí.

HLAVA II.
ČLENSTVÍ

Čl. 5 Žádost

 1. Žádost o členství může podat pouze občan České republiky, který dosáhl plnoletosti, není omezen ve způsobilosti k právním úkonům, nevykonává funkci, s níž je podle zákona neslučitelné členství v politické straně nebo v politickém hnutí, není členem jiné politické strany nebo politického hnutí a který zároveň splňuje kriteria stanovená pro výkon některých funkcí zákonem č. 451/1991 Sb. (způsobilost být členem).
 2. Členství lze udělit, pokud žadatel nebyl v minulosti vyloučen z hnutí. Pokud byl v minulosti vyloučen, k návrhu žadatele se musí kladně vyslovit sněm.

Čl. 6 Řízení o udělení členství

 1. Orgánem rozhodujícím o přijetí je představenstvo hnutí. Orgán rozhodující o přijetí posoudí, zda žadatel splňuje formální podmínky člena hnutí dle čl. 6 odst. 1 (způsobilost být členem), jejichž splnění se prokazuje listinami osvědčující stanovené podmínky a čestným prohlášením; posouzení se provede ve lhůtě do 6 týdnů od doručení žádosti.
 2. Je-li žádost po formální stránce bezvadná, zahájí orgán rozhodující o přijetí přijímací řízení a o žádosti žadatele rozhodne nejpozději do 2 měsíců od zahájení řízení. Orgán rozhodující o přijetí posuzuje žádost zejména s ohledem na důvěryhodnost a bezúhonnost žadatele. Rozhodnutí o žádosti žadatele je konečné a nelze se proti němu dále odvolat.
 3. Novou žádost lze podat nejdříve po jednom roce od zamítnutí žádosti o členství.

Čl. 7 Vznik členství

Členství v hnutí vzniká ke dni zaplacení členského příspěvku ve výši stanovené představenstvem poté, co bylo orgánem rozhodujícím o udělení členství vyhověno žádosti žadatele o udělení členství. Teprve tímto dnem nabývá žadatel statusu člena se všemi právy a povinnostmi z toho plynoucími.

Čl. 8 Členská agenda

Hnutí vede agendu členů.

Čl. 9 Pozastavení členství

 1. Na základě písemně odůvodněné žádosti člena doručené představenstvu či z podnětu orgánu hnutí může být členství člena (individuální rozhodnutí) či členů (obecně konkrétní rozhodnutí) pozastaveno. Členství je pozastaveno a obnoveno dnem uvedeným v rozhodnutí představenstva.
 2. Členství lze pozastavit především v souvislosti s vedením řízení o odnětí členství.
 3. Po dobu pozastaveného členství jsou členovi pozastavena všechna práva a povinnosti, jež jsou spojena se statusem člena hnutí.

Čl. 10 Zánik členství

Členství zaniká

 1. úmrtím,
 2. dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu o zbavení či omezení způsobilosti člena k právním úkonům,
 3. písemným prohlášením o vystoupení z hnutí, a to dnem doručení představenstvu anebo dnem, který je v prohlášení uveden,
 4. nezaplacením členských příspěvků, a to ani v náhradní lhůtě,
 5. rozhodnutím o vyloučení (čl. 14),
 6. dnem, který bezprostředně předchází vzniku členství člena hnutí v politické straně či v jiném politickém hnutí

HLAVA III.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

Čl. 11 Členská práva

Člen má právo v souladu s těmito stanovami

 1. na informace o činnosti hnutí,
 2. obhajovat a prosazovat své názory,
 3. podílet se na projednávání všech záležitostí, týkající se činnosti hnutí,
 4. podávat návrhy, stížnosti, dotazy a má právo být informován o jejich vyřízení či řešení,
 5. být volen a delegován do orgánů a funkcí ve hnutí,
 6. hlasovat a volit na sněmu v případě, že je na něj delegován místním klubem, nebo je-li členem hnutí v obci, kde místní klub nebyl zřízen,
 7. kandidovat za hnutí a navrhovat kandidáty hnutí pro volby do zastupitelských sborů,
 8. na pozastavení členství v hnutí v případech, kdy o to žádá,
 9. účastnit se jednání všech orgánů hnutí, pokud se rozhoduje o jeho osobě, bez práva hlasovacího.

Čl. 12 Povinnosti člena

Člen je povinen

 1. podporovat politický a volební program hnutí a podílet se na jeho prosazení,
 2. vykonávat odpovědně funkce, do nichž byl zvolen,
 3. dodržovat interní normativní předpisy hnutí přijaté v souladu se stanovami a respektovat jiná nezávazná usnesení orgánů hnutí,
 4. platit členské příspěvky ve stanovené lhůtě a výši,
 5. sdělit neprodleně písemně změnu údajů uvedené na členské přihlášce,
 6. oznámit neprodleně, že je proti členovi na základě oficiálního postupu orgánů veřejné moci, vedeno řízení, jež může vyústit v rozhodnutí o provinění člena a které může mít nepříznivý dopad na hnutí,

Čl. 13 Disciplinární delikty a sankce

 1. Člen může být z hnutí vyloučen, jestliže
  1. závažným způsobem porušil stanovy hnutí,
  2. svým chováním na veřejnosti či způsobem výkonu veřejné funkce nebo svého povolání (podnikání) opakovaně a závažně poškodil nebo ohrozil pověst hnutí,
  3. svým jednáním opakovaně výrazně poškozuje dobré jméno hnutí,
  4. uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení na členské přihlášce,
  5. byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin po dni vzniku členství ve hnutí.
 2. Členství člena může být pozastaveno na dobu určitou, pokud
  1. se člen měl dopustit jednání popsaného v odst. 1 písm. a) až d), je-li toto dočasné opatření odůvodněno intenzitou a rozsahem provinění,
  2. bylo proti členovi zahájeno trestní řízení.
 3. Návrh na vyloučení či pozastavení členství může podat kterýkoli orgán hnutí, s výjimkou představenstva, rozhodcovskému a smírčímu výboru; doručením návrhu je zahájeno řízení.
 4. Rozhodcovský a smírčí výbor o návrhu rozhodne ve lhůtě do 60 dnů od doručení. Člen má právo v řízení využít služeb právní pomoci. Rozhodnutí se doručuje navrhovateli a členovi.
 5. Rozhodnutí o pozastavení členství, nebylo-li vydáno k žádosti dotčeného člena, lze napadnout do 15 dnů odvoláním k představenstvu, které však nemá odkladný účinek.
 6. Vyloučený člen může podat odvolání do patnácti dnů od doručení usnesení o vyloučení k představenstvu, jehož rozhodnutí je konečné. Odvolání má odkladný účinek.
 7. V případě méně závažného provinění může rozhodcovský a smírčí výbor a představenstvo udělit členovi napomenutí.

HLAVA IV.
ORGÁNY HNUTÍ A JEJICH PŮSOBNOST

Čl. 14 Rozhodování orgánů hnutí

 1. Orgány hnutí rozhodují nadpoloviční většinou přítomných členů, není-li dále stanoveno jinak. Orgány hnutí jednají v souladu s jednacími řády a jsou ustanovovány podle volebních řádů; tyto řády jakožto interní normativní směrnice jsou přijímány představenstvem, není-li stanovami uvedeno jinak.
 2. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů; sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho delegátů stanovených dle čl. 11 písm. f, resp. čl. 19 odst. 5 těchto Stanov; ostatní orgány jsou schopny se usnášet, je-li přítomna alespoň jedna třetina všech jejich členů nebo delegátů, nestanoví-li statut příslušných orgánů jinak, nejméně však tři osoby. V případě voleb je třeba k usnášeníschopnosti vždy přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů nebo delegátů příslušného orgánu.
 3. Není-li orgán hnutí usnášeníschopným dle odst. 2 tohoto článku, lze svolat náhradní jednání nejdříve za týden ode dne konání původního jednání, nezkrátí-li představenstvo svým rozhodnutím tuto lhůtu ve stavu nezbytné nutnosti. Náhradní jednání je schopné se usnášet i o volbách, je-li přítomna alespoň jedna třetina všech členů nebo delegátů.
 4. Za řádné svolání jednání orgánu hnutí odpovídají těchto předsedové orgánů.
 5. Funkční období členů volených orgánů hnutí a volených funkcionářů je dvouleté; jejich působnost se prodlužuje výhradně do doby zvolení nových členů těchto orgánů a funkcionářů, a to nejvíce o 6 měsíců.
 6. Před uplynutím funkčního období končí výkon funkce odstoupením, odvoláním nebo ztrátou volitelnosti.
 7. Volby předsedů, místopředsedů či kandidátů na kandidátní listiny hnutí je možné provádět distančním způsobem, pokud se nepodaří svolat příslušný orgán, jenž uvedené funkcionáře volí, v usnášeníschopném počtu, nebo pokud vysoký počet členů svolání orgánu, jenž uvedené funkcionáře volí, neumožňuje. Distanční volba je zahájena svoláním orgánu, na němž jsou představeni jednotliví kandidáti, v následujících dnech probíhá volba v určené volební místnosti; přípustný je i korespondenční způsob hlasování.

Čl. 15 Sněm

 1. Sněm
  1. volí a odvolává předsedu, stanovuje počet místopředsedů (nejvýše osm) a dalších členů představenstva,
  2. sestavuje kandidátní listinu do krajského zastupitelstva
  3. volí a odvolává členy dozorčí rady,
  4. volí a odvolává rozhodcovský a smírčí výbor,
  5. schvaluje zprávu o činnosti představenstva,
  6. schvaluje zprávu o hospodaření hnutí.
 2. Jednání sněmu svolá předseda představenstva na žádost alespoň jedné třetiny členů hnutí. Pokud předseda představenstva nesvolá sněm do jednoho měsíce od doručení žádosti, svolá jej kterýkoliv člen představenstva.
 3. Sněm schvaluje
  1. politický a volební program,
  2. třípětinovou většinou stanovy a jejich změny,
  3. statut rozhodcovského a smírčího výboru,
  4. statut dozorčích rad,
  5. zprávu představenstva o činnosti a hospodaření hnutí,
  6. jednací, volební a hlasovací řád shromáždění.
 4. Sněm rozhoduje o rozpuštění hnutí, sloučení s jinou politickou stranou a politickým hnutím nebo přeměně hnutí na občanské sdružení (§ 13 odst. 1 zákona).

Čl. 16 Představenstvo hnutí

 1. Představenstvo hnutí (dále jen „představenstvo“) je nejvyšším orgánem hnutí a je plně odpovědné za činnost hnutí (statutární orgán).
 2. Členy představenstva s hlasem rozhodujícím jsou:
  1. předseda,
  2. místopředsedové
 3. Představenstvo se schází nejméně jednou za dva měsíce a svolává jej předseda, který řídí jeho jednání.
 4. Představenstvo řídí činnost hnutí a vykonává právo hospodaření. Předseda předsedá schůzi sněmu a zabezpečuje přípravu podkladů pro jeho jednání, zabezpečuje plnění usnesení orgánů hnutí a jedná navenek za hnutí; jednáním může pověřit místopředsedu představenstva.
 5. Představenstvo jmenuje hospodáře hnutí, který odpovídá za hospodaření s majetkem hnutí, za dodržení rozpočtu hnutí, za řádné vyúčtování příjmů a výdajů hnutí.
 6. Jednání představenstva svolá předseda na žádost dozorčí rady nebo na žádost alespoň jedné třetiny členů hnutí. Pokud předseda představenstvo nesvolá do jednoho měsíce od žádosti, svolá ji kterýkoliv člen představenstva.
 7. S hlasem poradním se mohou zúčastnit jednání představenstva
  1. předseda rozhodcovského a smírčího výboru,
  2. předseda dozorčí rady,
  3. ostatní členové hnutí.
  Předseda může přizvat další hosty.
 8. Představenstvo
  1. je oprávněno jednat jménem hnutí v souladu s čl. 2 odst. 1 Stanov (statutární orgán),
  2. je nejvyšším orgánem hnutí v období mezi zasedáními sněmu
  3. je odvolacím orgánem proti rozhodnutí rozhodcovského a smírčího výboru o vyloučení člena hnutí,
  4. předkládá sněmu zprávu o činnosti a hospodaření hnutí,
  5. schvaluje roční rozpočet hnutí,
  6. schvaluje výroční finanční zprávu hnutí,
  7. určuje výši a termín splatnosti členských příspěvků na příslušný rok a určuje náhradní termín pro úhradu členských příspěvků,
  8. zřizuje místní kluby,
  9. rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami vyhrazeny sněmu.

Čl. 17 Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada
  1. je kontrolním a revizním orgánem hnutí, dohlíží na hospodářskou a správní činnost na příslušné úrovni,
  2. ze svého středu volí a odvolává předsedu, který jedenkrát za rok předkládá zprávu dozorčí rady příslušnému orgánu hnutí.
 2. Dozorčí rada je volena sněmem v počtu jím určeném, nejméně však tříčlenném.

Čl. 18 Rozhodcovský a smírčí výbor

 1. Rozhodcovský a smírčí výbor
  1. je rozhodčím a smírčím orgánem hnutí, rozhoduje ve sporech mezi členy, orgány a organizačními jednotkami hnutí,
  2. ze svého středu volí a odvolává předsedu, který jedenkrát za rok předkládá zprávu o činnosti sněmu.
 2. Rozhodcovský a smírčí výbor dále
  1. závazně vykládá Stanovy hnutí,
  2. rozhoduje o vyloučení a napomenutí člena hnutí,
  3. rozhoduje o pozastavení členství (čl. 6).
  Před rozhodnutím o vyloučení člena dle písmene b) a c) si rozhodcovský a smírčí výbor vyžádá stanoviska dotčených orgánů a osob.
 3. Rozhodcovský a smírčí výbor dále rozhodnutím pozastaví platnost usnesení orgánu hnutí, které je v rozporu s vnitřními předpisy hnutí nebo obecně závaznými právními předpisy. Zároveň vyzve orgán, který toto usnesení přijal, k jeho zrušení či změně a nestane-li se tak, rozhodne o jeho platnosti sněm.
 4. Rozhodcovský a smírčí výbor má nejméně pět členů, přičemž menšina členů výboru nemusí být členy hnutí; počet členů výboru stanovuje představenstvo.

čl. 19 Místní kluby

 1. Místní kluby jsou organizační složkou hnutí a nemají vlastní právní subjektivitu.
 2. V každé obci může být zřízen nejvýše jeden místní klub.
 3. V místním klubu jsou sdružováni všichni místně příslušní členové.
 4. Představenstvo zřídí místní klub vždy, stoupne-li počet členů z dané obce nad tři. Jinak na žádost některého z místně příslušných členů.
 5. Za každý místní klub mohou být na sněm delegováni s právem hlasovat a volit nejvýše 3 členové sdružení v tomto místním klubu. Ostatní členové tohoto místního klubu se mohou sněmu zúčastnit bez práva hlasovat a volit.
 6. Nejvyšším orgánem místního klubu je místní shromáždění.
 7. Výkonným orgánem místního klubu je předseda místního klubu, kterého volí místní shromáždění.

HLAVA V.
USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH FUNKCIONÁŘÍCH HNUTÍ
A PORADNÍCH ORGÁNECH HNUTÍ

Čl. 19 Předseda hnutí

 1. Předseda hnutí je jeho nejvyšším reprezentantem.
 2. Předseda hnutí svolává představenstvo, sněm a předsedá jim. V případě rovnosti hlasů mu patří hlas rozhodující. Předseda hnutí řídí a koordinuje činnost představenstva.

Čl. 20 Místopředsedové hnutí

 1. Místopředsedové hnutí zastupují předsedu v jeho nepřítomnosti a vykonávají úkoly z pověření představenstva.
 2. První místopředseda je statutárním zástupcem předsedy. V době nepřítomnosti předsedy přebírá všechna práva a povinnosti v souladu se stanovami.
 3. Volba místopředsedů se provádí tak, že se nejprve volí první místopředseda a poté ostatní místopředsedové, jsou-li voleni.

Čl. 21 Čestný předseda hnutí

 1. Čestný předseda hnutí je volen sněmem za zásluhy a sněmů se účastní jako host s hlasem poradním. Čestný předseda hnutí nemusí být členem SLK.

Čl. 22 Poradní orgány hnutí

 1. Poradními orgány hnutí jsou odborné komise, komise představenstva a dále kluby zastupitelů na všech úrovních, jejichž členy mohou být nejméně tři zastupitelé zvolení za hnutí.
 2. Odborné komise připravují politický a volební program hnutí. Návrh programu odborné komise projedná s představenstvem, případně spolu s dalším zástupcem odborné komise, předseda odborné komise.
 3. Hnutí pravidelně koordinuje svou činnost s nezávislými komunálními politiky a komunálními zastupiteli. Za tímto účelem svolává pravidelné Regionální konference, jichž se účastní zástupci hnutí, místní a krajské samosprávy, státní správy a významní odborníci.

HLAVA VI.
USTANOVENÍ O HOSPODAŘENÍ HNUTÍ

Čl. 23 Zásady hospodaření

 1. Hnutí odpovídá za své závazky celým svým majetkem.
 2. S majetkem hnutí hospodaří na základě schváleného rozpočtu a vnitřních předpisů představenstvo.
 3. Roční rozpočet hnutí a jeho změny v průběhu roku schvaluje představenstvo.
 4. Rozpočet hnutí na rok musí být konstruován vždy jako vyrovnaný nebo přebytkový.
 5. Vnitřní předpisy pro nakládání s majetkem hnutí schvaluje představenstvo.
 6. Příjmy hnutí jsou vytvářeny výhradně na základě ustanovení příslušného zákona.
 7. Sněm rozhoduje o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace majetku a závazků v případě zrušení hnutí, nejedná-li se o případ podle § 13 odst. 7 zákona. Není-li výše uvedené rozhodnutí Sněmu, připadá majetkový zůstatek plynoucí z likvidace majetku a závazků v případě zrušení hnutí vybrané nadace (nadačního fondu) podporující obranu a rozvoj lidských práv a svobod.

Čl. 24 Příjmy a výdaje hnutí

 1. Příjmy hnutí tvoří
  1. příspěvky ze státního rozpočtu České republiky, pokud je stanoví nebo připouští zákon,
  2. členské příspěvky,
  3. dary a dědictví,
  4. příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku,
  5. úroky z vkladů,
  6. příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí,
  7. půjčky a úvěry.
 2. Výdaje hnutí jsou
  1. existující splatné závazky vůči věřitelům,
  2. náklady spojené s plněním zákonných povinností hnutí, zejména s vedením účetnictví, zpracováním výroční zprávy a s jejím ověřením auditorem,
  3. nezbytné výdaje na činnost hnutí, zejména mzdy zaměstnanců hnutí, nájemné a cestovné spojené s jednáním orgánů hnutí a náklady na provoz kanceláří, na získávání a předávání informací, pořízení nezbytného majetku hnutí,
  4. náklady na volby a volební kampaň,
  5. účelné náklady na rozvoj činnosti hnutí, zejména vydavatelskou, přednáškovou a osvětovou,
  6. dary nadacím, nadačním fondům, obecně prospěšným společnostem a jiným právnickým osobám, které nejsou založeny za účelem dosažení zisku.
 3. Hnutí usiluje o to, aby veškeré své výdaje v kalendářním roce uhradilo z příjmů.
 4. Hnutí trvale udržuje svou ekonomickou nezávislost na podnikatelských subjektech i jakýchkoliv zájmových skupinách.
 5. Úvěry a půjčky může hnutí přijímat pouze v souvislosti s přípravou voleb a volební kampaní, a to dle podmínek schválených sněmem.

HLAVA VII.
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Čl. 25 Ustanovení přechodná

 1. Do doby konání Ustavujícího sněmu plní funkci všech orgánů hnutí Přípravný výbor, který ze svého středu zvolí svého předsedu. Předseda Přípravného výboru plní funkci předsedy hnutí v souladu s čl. 19 stanov.
 2. Přípravný výbor svolá Ustavující sněm delegátů, kterého se zúčastní členové hnutí. Před začátkem zasedání ustavujícího sněmu delegátů bude Přípravným výborem hnutí sestaven konečný seznam členů hnutí. Členové zapsaní v tomto seznamu mají hlas rozhodující.
 3. Ustavující sněm:
  1. schvaluje nadpoloviční většinou všech přítomných jednací a volební řád Ustavujícího sněmu, Stanovy hnutí a politický program hnutí,
  2. volí nadpoloviční většinou všech přítomných:
   1. předsedu hnutí,
   2. prvního místopředsedu hnutí a další místopředsedy,
   3. členy rozhodcovského a smírčího výboru,
   4. členy dozorčí rady.
  3. orgány zvolené dle odst. 3 písm. b) tohoto článku se ujímají své funkce dnem svého zvolení.

Čl. 26 Ustanovení závěrečná

 1. Právní subjektivitu má pouze hnutí jako celek.
 2. V případě zrušení hnutí jiným způsobem než sloučením s jiným politickým hnutím nebo politickou stranou vstupuje hnutí do likvidace.
 3. Likvidátora jmenuje a odvolává představenstvo.
 4. Po skončení likvidace převede likvidátor majetkový zůstatek v souladu s rozhodnutím Sněmu, a není-li takového rozhodnutí, poukáže jej ve prospěch jím vybrané nadace (nadačního fondu) podporující obranu a rozvoj lidských práv a svobod.
 5. Stanovy byly jednohlasně schváleny všemi členy Přípravného výboru hnutí a jsou vyhotoveny ve dvou stejnopisech. Stanovy hnutí vstupují v účinnost dnem registrace Ministerstvem vnitra ČR.

Orgány hnutí

Předseda hnutí SLK:

 • Martin Půta

Místopředsedové hnutí:

 • Ing. Michael Canov - první místopředseda hnutí
 • Mgr. Jan Berki, Ph. D.
 • Lena Mlejnková
 • Mgr. Jiří Ulvr
 • Mgr. Daniel David
 • Jiří Černý
 • Ing. Radek Lípa
 • Ing. Jan Sviták

Předseda dozorčí rady hnutí:

 • Jiří Löffelmann

Členové dozorčí rady:

 • Ing. Luděk Sajdl
 • RNDr. Michal Hron

Předseda rozhodcovského a smírčího výboru:

 • Ing. Jiří Formánek

Členové výboru:

 • Mgr. Petr Tulpa
 • Ing. Eva Burešová
 • Matyáš Moc
 • Ing. Petr Ullrich

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.