Informace politického hnutí SLK ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 20.2.2024

Dne 20. 2. 2024 se konalo druhé Zastupitelstvo LK v roce 2024. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje.

 1. Bod 8: ZR–RO č. 55/24 – snížení výdajů kapitoly 931 01 – Krizový fond LK, a navýšení výdajů kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana
  Jedná se o schválení navýšení Dotace jednotkám požární ochrany obcí (SDH) k programu Ministerstva vnitra o 2.100.000 Kč. V roce 2023 bylo HZS LK potvrzeno přidělení dotace od MV - GŘ HZS ČR pro rok 2024 9 konkrétním žadatelům, z toho je 7 žádostí na nákup dopravního automobilu a 2 žádosti na výstavbu/rekonstrukci hasičské zbrojnice. Z rozpočtu Libereckého kraje je předpokladem podpora žádostí na nákup dopravního automobilu v jednotlivé výši 300.000 Kč (celkem tedy 7 x 300.000 Kč) a podpora žádostí na výstavbu/rekonstrukci hasičské zbrojnice v jednotlivé výši 4.000.000 Kč (celkem tedy 2 x 4.000.000 Kč). Do roku 2023 byly projekty na výstavbu/rekonstrukci hasičské zbrojnice podporovány z rozpočtu Libereckého kraje částkou 3.000.000 Kč, od roku 2024 došlo k navýšení alokace MV - GŘ HZS ČR, tudíž i Liberecký kraj navýší svůj příspěvek na 4.000.000 Kč, aby byla dodržena podpora ve výši 2/3 dotace vyhlášené MV - GŘ HZS ČR.
  Souhrnná výše dotace LK pro HZS LK za rok 2024 tedy činí 10.100.000 Kč.

 2. Bod 30: Účelové příspěvky a poskytnutí účelového příspěvku Zoo Liberec, příspěvkové organizaci
  Jedná se o schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření, kdy finanční prostředky, původně určené na výstavbu Centrálního depozitáře pro PO resortu kultury ve výši 10.000.000 Kč, budou využity na rozvoj ZOO Liberec - konkrétně na projektovou dokumentaci expozice mravenečníků. Náklady na tuto akci činí 700.000 Kč. Celkové náklady akce „Masterplan + projektová dokumentace 1. etapy Údolí ohrožené divočiny“ činní 18.755.000 Kč a obsahuje zpracování těchto prací: expozice tygrů ussurijských, propojení obou zahrad, cestní sítě, inženýrské sítě a rozvody, oplocení areálu. Účelový příspěvek ve výši 4.880.000 Kč pokryje pouze 26% celkových nákladů. Zbylých 13.875.000 Kč bude zahrnuto do střednědobého výhledu rozpočtu Libereckého kraje. Doba realizace celé akce je plánována od roku 2024 do 31. 12. 2029. Popis jednotlivých akcí naleznete přímo pod bodem 30.

 3. Bod 32: Vyhlášení dotačního programu 7.10 Infrastruktura cestovního ruchu – doprovodná cyklo infrastruktura
  Zastupitelstvo schválilo vyhlášení a podmínky programu 7.10 Infrastruktura cestovního ruchu – doprovodná cyklo infrastruktura. Účelem podpory je zkvalitnění a budování doprovodné infrastruktury a příslušenství, které slouží pro cyklistiku a cykloturistiku na již existujících cyklostezkách a cyklotrasách na území Libereckého kraje. Jedná se o drobný mobiliář se zaměřením na vybavení pro aktivní trávení volného času, odpočívadel, přístřešků, stojanů na kola, servisních a nabíjecích stanic pro elektrokola. Další doprovodná infrastruktura směřující k dosažení certifikátu „Cyklisté vítáni“, výhradně budování technického zázemí pro splnění podmínek certifikace (např. místnost či odstavná plocha pro uschování jízdních kol, servisní místo, prostor pro umytí kola aj.). K rozdělení mezi úspěšné žadatele je připraveno 2.000.000 Kč, lhůta pro podávání žádostí je od 1. 3. 2024 do 2. 4. 2024. Bližší informace naleznete přímo pod bodem 32.

 4. Bod 39: Vyhlášení podmínek dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2024 – VELKÉ PROJEKTY
  Zastupitelé schválili podmínky a vyhlášení dotačního programu, v rámci kterého bude podporována výstavba, modernizace a rekonstrukce sportovních zařízení ležících na území Libereckého kraje realizovaná v letech 2024 – 2025. Pro úspěšné žadatele je k dispozici 45.000.000 (v rámci kladného výsledku hospodaření Libereckého kraje byly tyto prostředky dodatečně alokovány do rozpočtu na rok 2024). Minimální výše dotace je v rámci tohoto programu 4.000.000 Kč, maximální výše 12.000.000 Kč. Lhůta pro podání žádosti je od 25. 3. do 15. 4. 2024, bližší informace naleznete přímo pod bodem 39.

 5. Bod 40: Vyhlášení podmínek dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2024 – MALÉ PROJEKTY
  V rámci této výzvy budou na rozdíl od předchozího bodu podpořeny malé projekty – s minimální výší dotace 300.000 Kč a maximální výší dotace 3.000.000. Účelem je také podpora výstavby, modernizace a rekonstrukce sportovních zařízení ležících na území Libereckého kraje realizovaná v letech 2024 – 2025. K rozdělení mezi úspěšné žadatele je připraveno 5.750.000 Kč, žádosti je možné podávat od 25. 3. do 15. 4. 2024.

 6. Bod 56: Vyhlášení dotačního programu 1.5 – ochrana škol jako možných měkkých cílů, školy nezřizované Libereckým krajem
  Podpora je určena pro obce Libereckého kraje zřizující základní školu/ly, nebo privátní sektor či církev zřizující základní školu, která se nachází na území Libereckého kraje. Finanční prostředky budou využity na opatření vedoucí k větší bezpečnosti škol jako měkkých cílů, stanovení bezpečnostních priorit, vytvoření funkčního systému ochrany a nastavení provázaných bezpečnostních opatření jako jsou např. bezpečnostní plány, vzdělávací a výcvikové akce pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol. K rozdělení mezi žadatele je v rámci této výzvy připraveno 5.000.000 Kč, žádosti je možné podávat od 25. 3. 2024 do 12. 4. 2024. Bližší informace naleznete přímo pod bodem 56.

 7. Bod 57: Financování sociálních služeb v roce 2024 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
  Jedná se o schválení poskytnutí neinvestičních dotací v rámci financování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje v roce 2024 v úhrnném objemu 720.913.232 Kč a dále o poskytnutí příspěvku zřizovatele z rozpočtu kraje v rámci financování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje v roce 2024 v úhrnném objemu 309.069.268 Kč. Seznam příjemců naleznete pod bodem 57.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.