Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 22. 6. 2021

Dne 22. 6. 2021 se konalo 6. Zastupitelstvo LK v roce 2021. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje: https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=651

 1. Bod 8: Aktualizace Seznamu významných akcí podporovaných Libereckým krajem

  Seznam standardně obsahuje významné kulturní, sportovní a společenské akce, které k Libereckému kraji dlouhodobě patří, mají nadregionální, celostátní nebo mezinárodní význam. Liberecký kraj má zájem vystupovat jako jejich stabilní, spolehlivý partner a finančně, případně jinou formou jejich konání podporovat. Zařazením akce do takového seznamu jsou její pořadatelé informováni o podpoře ze strany Libereckého kraje v delším časovém horizontu. Jsou s nimi uzavírány příslušné víceleté smlouvy, zpravidla na tři roky, v odůvodněných případech i na delší období. Nově seznam obsahuje kolem 40 akcí (podrobnosti pod bodem 8).

 2. Bod 9: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 181/21 – úpravy v kapitole 926 01, poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu č. 1.2

  Bod 12: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 183/21 – úpravy v kapitole 926 01, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.1

  Bod 13: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 184/21 – úpravy v kapitole 926 01, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.3

  Bod 14: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 185/21 - úpravy v kapitole 917 01 Transfery, rozhodnutí o poskytnutí dotace obcím

  Schválením těchto bodů zastupitelé rozhodli o přidělení dotací v následujících programech:

  Č. 1.2 - Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje v úhrnném objemu 1.123.760 Kč na organizování letních táborů a soustředění mladých hasičů, organizování hasičských soutěží dětí a mládeže a organizování hasičských soutěží
  dospělých.

  Č. 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje v celkové výši 12.994.268,41 Kč na nákup nebo obnovu vybavení, případně rekonstrukce objektů.

  Č 1.3 - Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II v úhrnném objemu do výše 800.000 Kč na vytváření pracovních míst s pracovní náplní obsahující službu v jednotce SDH kategorie JPO II a jejich finanční zajištění.

  Bod 14: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 185/21 - úpravy v kapitole 917 01 Transfery, rozhodnutí o poskytnutí dotace obcím

  Poskytnutí účelové investiční dotace v celkové výši 7.563.875 Kč na nákup nových automobilů a na výstavbu/rekonstrukci požární zbrojnice.

 3. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 209/21 – úprava v kapitole 931 01 – Krizový fond LK, poskytnutí dotace Technické univerzitě v Liberci

  Jedná se o schválení dotace ve výši 200.000 Kč Technické univerzitě v Liberci, na projekt “Využití virtuální reality v přípravě na mimořádnou událost s hromadným postižením osob v oblasti třídění raněných v rámci spolupráce složek IZS v Libereckém kraji“

 4. Dotační fond a Kotlíkové dotace:

  Bod 32: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 151/21 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu obnovy venkova

  poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.1 Program obnovy venkova v úhrnné výši 27.217.506,33 Kč

  Bod 33: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 170/21 – úprava v
  kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu na podporu činností mateřských center

  poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2. 7 – Program na podporu činností mateřských center v úhrnné výši 1.999.993 Kč

  Bod 34: Rozhodnutí o poskytnutí investičních účelových dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“

  poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje v úhrnné výši 215.000 Kč

  Bod 37: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 163/21 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond – poskytnutí dotací z programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji 2021

  poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji v roce 2021 v úhrnném objemu 599.960 Kč

  Bod 41: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 173/21 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Výsledky 2. kola dotačního řízení v roce 2021, prostředky kapitoly 313 – MPSV

  poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v rámci 2. kola financování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje v r. 2021 v úhrnném objemu 17.832.383 Kč

  Bod 49: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 174/21 - úpravy v kapitole 926 06 – Dotační fond, oblast podpory doprava, rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 6.1 a 6.3

  poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Doprava, program č. 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy v úhrnném objemu 7.018.166,18 Kč a program č. 6.3 Podpora projektové přípravy v úhrnném objemu 2.543.795 Kč

  Bod 51: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 176/21 - úprava kapitoly 932 08 – Fond ochrany vod Libereckého kraje, rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací v r. 2021

  poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje, v úhrnné výši 4.625.499,49 Kč

  Konkrétní seznamy všech úspěšných žadatelů o dotace naleznete vždy pod příslušným bodem zde:

  https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=651

 5. Bod 42: Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení 3. kola dotačního řízení pro rok 2021 v Libereckém kraji z prostředků kapitoly 313 - MPSV

  Jedná se o schválení termínů a podmínek vyhlášení mimořádného 3. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2021 - tzv. krizové dofinancování sociálních služeb v případě neobdržení dostatečné výše finanční podpory v rámci vícezdrojového financování. Pro mimořádné 3. kolo dotačního řízení byl ponechán orgány kraje finanční objem ve výši 18.351.717 Kč. Tato částka může být navýšena o případné vratky od poskytovatelů sociálních služeb, kteří vrátí finanční prostředky Libereckému kraji do 31. 8. 2021. Žadatelé o finanční podporu budou podávat své žádosti výhradně prostřednictvím aplikace, kterou pro tyto účely pořizuje, spravuje a poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a to od 16. 8. 2021 do 5. 9. 2021.

 6. Bod 70: Poskytnutí finančního daru vítězi soutěže Památka roku 2020 Libereckého kraje z kapitoly 917 07 - Transfery

  Tímto bodem zastupitelé rozhodli, že vítězem soutěže Památka roku 2020 Libereckého kraje je obnova fasády secesního domu v ulici Korejská 1971 v Jablonci nad Nisou provedená v letech 2018 – 2020 Společenstvím vlastníků jednotek v domě Korejská 1971, Jablonec nad Nisou a zároveň o poskytnutí daru ve výši 50.000 Kč vítězi soutěže.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.