Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 23. 2. 2021

Dne 23. 2. 2021 se konalo druhé Zastupitelstvo LK v roce 2021. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje: https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=600

 1. Bod 8: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 47/21 - poskytnutí finančního daru na podporu činnosti očkovacích center proti onemocnění COVID-19 čtyřem páteřním nemocnicím LK a úpravy v kapitole 931 01, Krizový fond Odbor kancelář hejtmana

  Jedná se schválení daru ve výši celkem 1.000.000 Kč takto:

  400.000 Kč Krajské nemocnici Liberec

  200.000 Kč Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa

  200.000 Kč Nemocnici Jablonec nad Nisou

  200.000 Kč MMN, a.s. Jilemnice

  Cílem fungování očkovacích center je zajistit rychlé a pružné podání vakcíny občanům Libereckého kraje proti výskytu onemocnění COVID-19 v souladu se schválenou očkovací strategií ministerstva zdravotnictví. Tato finanční podpora umožní podpořit jejich nezbytné vybavení a provoz. V současné době zajišťuje očkování 5 očkovacích míst v páteřních nemocnicích – Semily, Česká Lípa, Jilemnice, Jablonec nad Nisou a Liberec. K 1. 3. 2021 by měla být otevřena tzv. velkokapacitní očkovací centra, která chce Liberecký kraj podpořit celkovou částkou 1.000.000 Kč z prostředků vyčleněných v Krizovém fondu Libereckého kraje.

 2. Bod 9: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 40/21 - zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje dosažených v roce 2020 do rozpočtu kraje 2021

  Skutečné dosažené daňové příjmy za rok 2020 byly o 384,9 mil. Kč vyšší, než předpokládal upravený rozpočet na rok 2020, když dosáhly celkového objemu na úrovni téměř 3 385 mil. Kč. Po zahrnutí části disponibilních zdrojů z vyšších daňových příjmů roku 2020 ve výši 70 mil. Kč do rozpočtu kraje 2021, činí disponibilní saldo vyšších daňových příjmů objemu ve výši 314,9 mil. Kč. Díky těmto vyšším daňovým příjmům kraje dosažených v roce 2020 tak lze již na počátku roku 2021 zahrnout i případné schváleným rozpočtem kraje 2021 nezajištěné priority jednotlivých resortů, které nemohly být zahrnuty již v návrhu rozpočtu kraje na rok 2021. Tímto bodem zastupitelé schválili rozdělení částky 314,9 milionů do jednotlivých resortů, část peněz je také určena k rozdělení v rámci Dotačního fondu LK (viz vyhlášení dotačních programů body 48, 49, 51 – 58) Podrobný přehled rozdělení financí do jednotlivých resortů naleznete přímo pod bodem 9.

 3. Bod 19: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 38/21 – Financování sociálních služeb v r. 2021 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (kapitola 917 05 – transfery, odbor sociálních věcí)

  Jedná se o schválení poskytnutí neinvestiční dotace v rámci kofinancování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje v r. 2021 v úhrnném objemu 444.742.000 Kč, seznam příjemců naleznete přímo pod bodem 19. Libereckému kraji byla přiznána neinvestiční dotace na podporu financování sociálních služeb ve výši 834.268.445 Kč. Z této částky kraj musí použít část alokace ve výši 27.426.728 Kč na financování výdajů sociálních služeb v souvislosti s reformou psychiatrické péče. Tyto prostředky bude kraj přerozdělovat v rámci mimořádného (2. kola) dotačního řízení, které bude vyhlášeno pravděpodobně v dubnu 2021. Ačkoli je dotace oproti roku 2020 vyšší o 105,7 mil. Kč, Liberecký kraj je dotací od MPSV oproti svému požadavku uspokojen pouze z necelých 79 %, a proto nebude jednoduché v letošním roce uspokojit nároky poskytovatelů sociálních služeb zvláště v době, kdy kraj od r. 2021 navyšoval kapacity Základní sítě sociálních služeb. Jedná se o tolik potřebné pobytové kapacity služeb sociální péče a dále převzal financování sociálních služeb, které do konce loňského roku byly financovány z individuálního projektu „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“. Z důvodu nedostatečného uspokojení krajského požadavku bude kraj žádat MPSV o přehodnocení výše dotace na r. 2021 a bude požadovat dofinancování. Na nové kapacity kraj počítal min. s alokací ve výši 24 mil. Kč a v souvislosti s ukončením individuálního projektu kraj postrádá 41 mil. Kč. Celkem jde o 65 mil. Kč.

 4. Bod 26: Prodloužení lhůty pro podání žádostí vyhlášeného programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“.

  Jedná se o prodloužení lhůty pro podávání žádostí nově do 31. 5. 2021, důvodem je plánované rozdělení zůstatku z nedočerpaného navýšení prostředků. Pro Liberecký kraj bude pravděpodobně k dispozici 7–10 % ze zhruba 218 mil. Kč. Výpočtem průměrné požadované dotace cca 115.000 Kč bude možné žádat o financování dalších cca 130-190 projektů. Průměrný příjem žádostí za měsíc se pohybuje okolo 50 a z toho důvodu bylo navrženo prodloužení příjmu žádostí z data 28. 2. 2021 na 31. 5. 2021. Odhadovaný počet projektů v zásobníku by tím mohl dosáhnout cca 300.

 5. Bod 40: Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje 2021-2027

  Strategický rámec tohoto dokumentu představuje Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027, která problematice změny klimatu věnuje samostatnou kapitolu v rámci nových témat k řešení. Cílem tohoto koncepčního řešení je zvýšit připravenost Libereckého kraje na následky a projevy klimatické změny, snížit zranitelnost kraje a jeho obyvatel a současně přispět ke snížení emisního příspěvku kraje ke změně klimatu. Tento regionální Akční plán navazuje na Národní akční plán adaptace na změnu klimatu a další strategické dokumenty v této oblasti na státní úrovni. Zároveň je kladen důraz na zohlednění specifik území Libereckého kraje. Kompletní dokument naleznete přímo pod bodem 40.

 6. Body 48, 49, 51 – 58

  Jedná se o vyhlášení dotačních programů, podrobné informace naleznete vždy u konkrétního bodu jednání:

  48) Vyhlášení Programu vodohospodářských akcí pro rok 2021 v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje

  49) Vyhlášení programů 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty, 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny, 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů a 8.6 Podpora retence vody v krajině v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství pro rok 2021

  51) Vyhlášení programu č. 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, č. 1.2 - Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje, č. 1.3 - Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II a Programu č. 1.4 - Prevence kriminality

  52) Vyhlášení programu č. 2.1 Program obnovy venkova - oblast podpory regionální rozvoj

  53) Vyhlášení programu č. 2.7 Program na podporu činností mateřských center - oblast podpory regionální rozvoj

  54) Vyhlášení programu č. 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch pro 2. pololetí roku 2021

  55) Vyhlášení programů č. 7.6 Řemeslná a zážitková turistika, 7.9 Podpora nadregionálních produktů a témat, 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury – Karavanová stání - oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch pro rok 2021

  56) Vyhlášení programu č. 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch pro rok 2021

  57) Vyhlášení programu č. 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory sociální věci pro rok 2021

  58) Vyhlášení programu Dotačního fondu, oblast podpory DOPRAVA; vyhlášení programu 6.1 – Rozvoj cyklistické dopravy a programu 6.3 – Podpora projektové přípravy

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.