Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 24. 11. 2020

Dne 24. 11. 2020 se konalo 8. Zastupitelstvo Libereckého kraje v roce 2020.

Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje: https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=550

  1. Bod 30: Poskytnutí finančního daru Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. a MMN, a.s. - vybavení k testování či péči o covid-pozitivní pacienty

Zastupitelé tímto bodem schválili poskytnutí daru ve výši 350.000 Kč jablonecké nemocnici a stejnou částku i nemocnici v Jilemnici. Cílem je podpořit činnost a vybavení všech páteřních nemocnic Libereckého kraje obdobnou částkou na boj s pandemií nového typu koronaviru. Krajské nemocnici Liberec, a. s., a Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s., již byla ze strany Libereckého kraje poskytnuta obdobná finanční podpora na pořízení zdravotnické techniky – laboratorních analyzátorů pro zvýšení kapacity testování na nový typ koronaviru.

  1. Bod 39: Požadavek Libereckého kraje v souladu s přijatým usnesením AKČR ze dne 13. listopadu 2020 na kompenzaci propadu příjmů krajů v souvislosti s opatřeními k řešení druhé vlny pandemie koronaviru SARS CoV-2 a v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy. Nesouhlas s nastavením programu REACT-EU. Podpora a připojení se ke společné výzvě územních partnerů v souvislosti s dopady opatření na samosprávy

Zastupitelé vzali tímto bodem na vědomí informace o očekávaných negativních dopadech ve výši přibližně 11 mld. Kč na rozpočty krajů v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy od 1. ledna 2021 a v souvislosti schválením zákona o kompenzačním bonusu, o postoji Ministerstva financí ČR a Vlády ČR k možnostem kompenzace propadu příjmů krajů v souvislosti s opatřeními k řešení dopadů druhé vlny pandemie koronaviru, společnou Výzvu SMO ČR, SMS ČR a SPOV ČR za podpory NS MAS, primátora hl. m. Prahy a hejtmanů Libereckého kraje, Pardubického kraje, Olomouckého kraje, adresovanou Vládě ČR a Parlamentu ČR, týkajíc se dopadů daňových změn v roce 2021 na samosprávy, 4. usnesení Rady AKČR ze dne 19. 10. 2020 k návrhu využití prostředků REACT-EU v Integrovaném regionálním operačním programu 2014 – 2020.

Zastupitelé nesouhlasí s postojem MF ČR a Vlády ČR k nepotřebnosti kompenzace propadu příjmů krajů v souvislosti s přijímanými opatřeními k řešení dopadů druhé vlny pandemie koronaviru SARS CoV-2, s využitím finančních prostředků REACT-EU na aktivitu tzv. „kabin pro sportovce“, a to s ohledem na nutnost zaměření finančních prostředků REACT-EU výlučně na operace podporující zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 nebo přípravu ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství pomocí investic do operací přispívajících k přechodu na digitální a zelenou ekonomiku.

Zároveň zastupitelé požadují schválení jednorázové kompenzace ve výši 300,- Kč na obyvatele kraje v souvislosti s dopady přijetí zákona o kompenzačním bonusu a poskytnutí adekvátních a systémových náhrad krajům za negativní dopady na rozpočty krajů v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy, kde dopady jsou očekávány ve výši 8,5 mld. Kč ročně, a to úpravou rozpočtového určení daní (RUD).

Zároveň zastupitelstvo schválilo navržené členy do jednotlivých výborů Libereckého kraje. Informace o nominovaných naleznete pod body 10 (Výbor finanční), 11 (Výbor dopravy), 12 (Výbor výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti), 13 (Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu), 14 (Výbor sociálních věcí), 15 (Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova), 16 (Výbor kontrolní), 17 (Výboru životního prostředí a zemědělství), 18 (Výbor zdravotnictví) a 43 (Výboru tělovýchovy a sportu).

Seznam zvolených členů a veškeré informace o jednáních jednotlivých výborů naleznete zde: https://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/vybory-zastupitelstva

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.