Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 24. 9. 2019

Dne 24. 9. 2019 se konalo 8. Zastupitelstvo LK v roce 2019. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje:

https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=346

 1. Bod 8: Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2020–2023
  V současné době je stále platný rozpočtový výhled Libereckého kraje na období let 2019-2022, který se stal výchozím dokumentem pro sestavení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu Libereckého kraje na období let 2020–2023. Očekávaný příjmový rámec pro rok 2020 je 3.555.108,35 tis. Kč, dosažené záporné saldo mezi očekávanými příjmy pro rok 2020 a požadavky jednotlivých resortů na rok 2020 představuje částku -2.267.372,11 tis. Kč. Výsledný návrh objemu výdajů činí pro rok 2020 3.555.108,35 tis. Kč v rámci zpracování Střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2020-2023, při respektování zásady vyrovnanosti příjmů a výdajů návrhu rozpočtu na rok 2020.

 2. Bod 17: Cyklotrasa Odra Nisa, úsek Chotyně – Bílý Kostel nad Nisou, lokalita Chotyně „U Hrabarů“ – podání žádosti o dotaci, závazek spolufinancování projektu
  Jedná se o schválení podání žádosti o dotaci ke Státnímu fondu dopravní infrastruktury a zároveň schválení závazku předpokládané výše spolufinancování dané akce a to částkou 4.879.147 Kč vč. DPH.

 3. Bod 24: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 327/19 – snížení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy z akce „dopravní obslužnost“ a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku-projektové záměry „Autobusové nádraží Liberec“ a „Parkovací dům Liberec“
  Předmětem projektů je vybudování nového autobusového nádraží včetně přestupního terminálu a výstavba parkovacího domu v bezprostřední blízkosti tohoto nádraží. Pro Liberecký kraj jsou tyto projekty zásadní vzhledem k plánovanému zajištění dopravní obslužnosti prostřednictvím vnitřního dopravce. Nyní probíhá projekční příprava obou akcí. Projekt Autobusové nádraží Liberec bude předložen do Integrovaného regionálního operačního programu, a to do IPRÚ aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou v rámci výzvy č. 51 IROP. Pro možnost předložení je však nutné dostatečné prodloužení předmětné výzvy, jelikož v aktuálně stanoveném termínu do 31. 12. 2019 není možné s ohledem na připravenost projekt předložit. Projekt Parkovací dům Liberec bude připraven pro předložení v programovém období 2021-2027. Předpokládaná struktura financování pro projekt „Autobusové nádraží Liberec“ je: 85 % evropský fond pro regionální rozvoj, 5 % státní rozpočet, 10 % vlastní podíl žadatele-Liberecký kraj. U druhého projektu nejsou parametry prozatím známy. Celkové odhadované náklady projektu „Autobusové nádraží Liberec“ činí 80.000.000,- Kč vč. DPH, projektu „Parkovací dům Liberec“ je to 190.000.000,- Kč vč. DPH. Dle ideálního harmonogramu by měly být zpracovány podklady pro podání projektové žádosti přibližně v únoru 2021. Projektová dokumentace by pak měla být zpracována do listopadu 2021. Stavební práce musí být dle předmětné výzvy provedeny do 30. 6. 2023. Proto se předpokládá v tomto programovém období pouze realizace projektu „Autobusové nádraží Liberec“, projekt „Parkovací dům Liberec“ bude připravován do následujícího programového období.

 4. Bod 33: Nesouhlasné stanovisko Libereckého kraje k návrhu změny organizační struktury územních pracovišť Finanční správy ČR – Finančního úřadu pro Liberecký kraj
  Zastupitelstvo Libereckého kraje nesouhlasí s představeným návrhem „optimalizace řízení územních pracovišť“, která znamená redukci počtu zaměstnanců poskytujících služby veřejnosti na dva zaměstnance, pouze dva pracovní dny v týdnu, a to konkrétně na menších územních pracovištích ve městech Frýdlant, Tanvald a Nový Bor, které jsou zároveň obcemi s rozšířenou působností.

 5. Bod 34: „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ – navýšení ceny projektu, záměr dalšího postupu při jeho realizaci
  V současné době je nastaven model financování Modernizace KNL – etapy č. 1 formou poskytování příplatků mimo základní kapitál všemi třemi akcionáři (Liberecký kraj, Statutární město Liberec, město Turnov), a to na základě jednotlivých smluv uzavřených pro období 2017 až 2035. Na základě těchto smluv poskytne Liberecký kraj celkově 1.000.000.000 Kč, Statutární město Liberec poskytne celkově 212.447.797 Kč, město Turnov celkově poskytne 134.716.422 Kč. KNL od roku 2016 ročně alokuje částku 20.000.000 Kč, a to v případě bude-li dosaženo kladného hospodářského výsledku převyšujícího částku 20.000.000 Kč. Celková částka, která by byla v roce 2035 alokovaná na transparentním účtu, se rovná částce 1.737.987.685 Kč. Postupně došlo ke změnám v projektu ve smyslu navýšení objemu objektu, doplnění parkovacího domu, demolice, rozšíření inženýrských sítí, dodatečné rezervy a indexace cen. Současný cenový odhad projektu je tedy 1.999.167.000 Kč (bez DPH).
  Z navržených variant je preferována ta, kdy by po roce 2023 nemuselo Statutární město Liberec, město Turnov ani KNL platit původně dohodnuté roční částky. Zvažovaná varianta předpokládá, že LK zafinancuje jak navýšení projektu, tak projekt za akcionáře i KNL.
  Varianta ukončení smluv o příplatkové povinnosti všech akcionářů v roce 2023 předpokládá celkem 640.000.000 Kč na transparentním účtu KNL a tudíž dofinancování z vlastních zdrojů LK ve výši 1.780.000.000 Kč. Přičemž ve střednědobém výhledu LK bude rezervováno v letech 2021-2023 370.000.000 Kč. Tzn., že LK bude uvažovat o úvěru ve výši cca 1.410.000.000 Kč. Pokud by došlo k ukončení smluv o příplatkové povinnosti všech akcionářů v roce 2024, bude na transparentním účtu KNL o 91. 567.778 Kč více, o což by se výše úvěru ponížila. Liberecký kraj preferuje ukončení příplatkové povinnosti až k 31. 12. 2024, a to vzhledem k časovému vývoji realizace stavby (předpoklad prodloužení termínů).

 6. Bod 35: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 328/19 – Dofinancování sociálních služeb v roce 2019 z rozpočtu kraje, z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (kapitola 917 05 – transfery, odbor sociálních věcí)
  Tímto bodem bylo schváleno poskytnutí neinvestičních dotací v rámci kofinancování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje v r. 2019 v úhrnném objemu 22.405.180 Kč. Seznam příjemců naleznete přímo pod bodem 35.

 7. Bod 38: Vyjádření Libereckého kraje k doplněné dokumentaci záměru „Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów“
  Liberecký kraj obdržel dne 29. srpna 2019 doplněnou dokumentaci vlivů záměru „Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów“ na životní prostředí. S ohledem na nedostatečně vypořádané připomínky a požadavky Libereckého kraje, které vznesl k původní dokumentaci vlivů, považuje Liberecký kraj rizika spojená s pokračováním a rozšířením těžby nadále za nevyloučená. Z toho důvodu požaduje formulovat jasná pravidla pro přijímání případných doplňujících opatření na zmírnění negativních dopadů záměru a záruky finančních kompenzací v případě vzniku vynucených výdajů na české straně. Vyjádření LK a Reakci na vypořádání vyjádření LK k dokumentaci EIA záměru s názvem „Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów“ naleznete pod bodem 38.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.