Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 25. 5. 2021

Dne 25. 5. 2021 se konalo 5. Zastupitelstvo LK v roce 2021. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje: https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=641

 1. Bod 25: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 138/21 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociálních věcí z rozpočtu Libereckého kraje – pro organizaci Nadační fond Ozvěna na projekt „Nákup kompenzačních pomůcek a jejich příslušenství pro děti se sluchovým postižením“

  Jedná se o schválení dotace Nadačnímu fondu Ozvěna ve výši 250.000 Kč, finacne budou využity na pořízení kvalitních sluchadel pro děti se sluchovým postižením. Fond mimo sluchadel poskytuje rodinám těchto dětí také příspěvky na nákup baterií do sluchadel, roční pojištění sluchadel proti ztrátě a odcizení, na pořízení zesilovacích zařízení při nástupu do školy. Vzhledem k tomu, že žadatel není registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, je poměrně náročné zajistit finanční stabilitu nadačního fondu pro jeho celoroční fungování.

 2. Bod 27: Poskytnutí neinvestiční účelové dotace Hospici sv. Zdislavy, o.p.s. na zajištění dlouhodobé lůžkové péče v Lůžkovém hospici v Liberci

  Zastupitelé tímto bodem schválili poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 11.000.000 Kč v ročních splátkách do výše 2.200.000 Kč v období let 2022 až 2026, na zajištění dlouhodobé lůžkové péče v Lůžkovém hospici v Liberci, Hospic sv. Zdislavy provozuje 28 lůžek dlouhodobé péče.

 3. Bod 28: Memorandum s Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje o spolupráci při vybudování a provozování zázemí pro nově zřízené oddělení služební hipologie

  Dle zákona o krajích kraj mimo jiné pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, mezi něž patří také zajištění jejich bezpečnosti. Společným cílem Libereckého kraje a Krajského ředitelství policie Libereckého kraje je zvýšení bezpečnosti na území Libereckého kraje, především v Česko – Polském a Česko – Německém pohraničí. To by mělo být na základě předloženého memoranda v budoucnu zajištěno v oblasti Frýdlantského výběžku i prostřednictvím nového oddělení služební hipologie. Pro dosažení tohoto cíle se jeví jako vhodné umístění nově vznikajícího oddělení hipologie v areálu bývalého krajského statku Frýdlant. Předmětem memoranda je deklarace vzájemné úzké spolupráce mezi Libereckým krajem a Krajským ředitelstvím policie, a to při zajištění financování, určení rozsahu, časového harmonogramu a vlastní realizace rekonstrukce budovy B a provozování činnosti oddělení služební hipologie v nově zrekonstruovaném prostoru po dobu nejméně 20 let od dokončení rekonstrukce. Celé Memorandum naleznete přímo pod bodem 28.

 4. Bod 31: Rozhodnutí o úhradě části peněžních prostředků efektivně a hospodárně vynaložených v souvislosti s Jizerskou padesátkou v roce 2021

  Liberecký kraj uzavřel se SKI KLUBEM JIZERSKÁ PADESÁTKA z.s. Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace, která upravuje podmínky pro poskytnutí, užití a vypořádání dotace na realizaci Jizerské padesátky. Ve smlouvě se Liberecký kraj zavázal, že ze svého rozpočtu podpoří v letech 2021, 2022 a 2023 realizaci projektu dotací ve výši 1.500.000 Kč. Příjemce dotace se smlouvou zavázal k realizaci projektu. Ten zahrnuje tři jednotlivé ročníky závodních dnů, v rámci kterých se během tří dnů uskuteční 7 dílčích závodů. V roce 2021 nemohl příjemce dotace realizovat projekt v rozsahu stanoveném výše uvedenou smlouvou, Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo výjimku ze zákazu konání hromadných akcí pouze na závody elitních sportovců. Pro účast široké sportovní veřejnosti pořadatel výjimku neobdržel. Z tohoto důvodu se mohly uskutečnit pouze dva závody, pro elitní závodníky, „virtuálně“ pak proběhly závody Hervis Jizerská 25, Volkswagen Bedřichovská 30, ČT Jizerská 10 a Mini Jizerská Pojišťovny VZP. Trasu virtuálního závodu mohli sportovci absolvovat kdekoliv na světě v termínu od 6. 2. 2021 do 28. 2. 2021 a výsledky srovnávat prostřednictvím digitálních aplikací. Z výše uvedeného vyplývá, že se příjemci dotace nepodařilo bezezbytku naplnit účel projektu a dodržet minimální rozsah závazných parametrů. Účel propagace Libereckého kraje z pohledu sportu i s ním spojeného cestovního ruchu ale naplněn byl. Např. přenos hlavního závodu vysílaný Českou televizí, přebíraný i zahraničními televizními stanicemi, by v případě objednání reklamy „běžnou formou“ cena několikanásobně přesahovala předmětnou částku 1.500.000 Kč.

  Zastupitelé proto schválili žádost SKI KLUBU JIZERSKÁ PADESÁTKA z.s., o uhrazení části efektivně a hospodárně vynaložených prostředků na 54. ročník Jizerské padesátky 2021 ve výši 1.500.000 Kč.

 5. Bod 35: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 140/21 - změna specifického ukazatele v kapitole 926 07 – Dotační fond odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - poskytnutí účelových dotací v rámci programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika 2021

  Jedná se o schválení poskytnutí dotací ve výši 881.263 Kč na projekty související s řemeslnou a zážitkovou turistikou. Přehled úspěšných projektů naleznete přímo pod bodem 35.

 6. Bod 36: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 141/21 - změna specifického ukazatele v kapitole 926 07 – Dotační fond odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - poskytnutí účelových dotací v rámci programu 7.9 Podpora nadregionálních témat a produktů 2021

  Zastupitelé schválili poskytnutí dotací ve výši 338.000 Kč na podporu nadregionálních témat a produktů pěti úspěšným žadatelům. Jejich seznam a podrobný popis projektů naleznete pod bodem 36.

 7. Bod 45: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 167/21 – poskytnutí dotace z Krizového fondu Libereckého kraje Městu Jilemnice

  Jedná se o schválení poskytnutí dotace ve výši 2.500.000 Kč Městu Jilemnice na nákup pozemku pro stavbu stanice HZS Libereckého kraje. Pořízení pozemku je základním předpokladem pro vybudování nové stanice HZS LK, která přinese obvyklý standard pro výkon služby, zvýšení bezpečnosti regionu a zlepšení plošného pokrytí oblasti Krkonoš.

  Financování projektu bude vícezdrojové:

  • 2.500.000 Kč - dotace z Krizového fondu LK
  • 1.978.390 Kč - HZS LK
  • 521.610 Kč - Město Jilemnice

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.