Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 25. 1. 2022

Dne 25. 1. 2022 se konalo 1. Zastupitelstvo LK v roce 2022. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje: https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-skupiny.html?first=0&id=746

Bod 27: ZR-RO č. 4/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí, financování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022

Zastupitelé schválili rozdělení dotací v celkové výši 5 000 000 Kč organizacím ADVAITA, z. ú., Most k naději, z. s a Laxus z. ú, které jsou určeny na odborné sociální poradenství, služby následné péče, terapeutické komunity, provoz kontaktních center v Liberci, Jablonci n. N. a České Lípě, terénní programy a na projekty prevence a snižování rizik.

Bod 28: Vyhlášení programu č. 9.1, programu č. 9.2 a programu č. 9.3 - Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví

Jedná se o schválení podmínek a vyhlášení těchto programů:

9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany, v rámci tohoto programu je připraveno k rozdělení 950 000 Kč, žádosti je možné podávat od 1. 3. do 31. 3. 2022

9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů, v rámci tohoto programu je připraveno k rozdělení 550 000 Kč, žádosti je možné podávat od 1. 3. do 31. 3. 2022

9.3 Podpora osob se zdravotním postižením, v rámci tohoto programu je připraveno k rozdělení 400 000 Kč, žádosti je možné podávat od 1. 3. do 31. 3. 2022

Bod 29: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Tělovýchova a sport – podmínky a vyhlášení programu 4.23 Sportovní akce pro rok 2022

V rámci programu tohoto programu je možné žádat o dotace na realizaci sportovních akcí na území Libereckého kraje v roce 2022. Žádosti je možné podávat od 25. 2. do 31. 3. 2022, k rozdělení je připravena částka 1 500 000 Kč. Další podrobnosti naleznete přímo pod bodem 29.

Bod 30: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Tělovýchova a sport – podmínky a vyhlášení programu 4.26 Pravidelná činnost 2022

V rámci tohoto programu je možné žádat o dotaci na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích v roce 2022, žádosti je možné podávat od 25. 2. 2022 do 11. 3. 2022, k rozdělení v rámci tohoto programu je připraveno 19 270 000 Kč. Veškeré podrobnosti naleznete přímo pod bodem 30.

Bod 32: Vyhlášení soutěže Památka roku Libereckého kraje o cenu za nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje za rok 2021

Soutěž „Památka roku Libereckého kraje“ má jednu kategorii, do které spadá jak stavební obnova nemovité kulturní památky, tak i restaurování nemovité kulturní památky uskutečněná v předchozím kalendářním roce. Cena se sestává z trvalé pamětní desky s nápisem „Památka roku 2021 Libereckého kraje“ k umístění na vítězném objektu a finanční odměny vlastníkovi objektu ve výši 50.000 Kč. Finanční ocenění ve výši 50.000 Kč výherci je vzhledem k rozpočtům takových realizací spíše symbolické. Vlastníci kulturních památek jsou dlouhodobě omezováni ve svých vlastnických právech požadavky orgánů památkové péče bez jakékoliv kompenzace. Pouze malé procento vlastníků uspěje ve vyhlášených dotačních titulech. Podmínkou účasti v soutěži je dokončení obnovy nemovité kulturní památky v kalendářním roce, za nějž je cena udělována, a zároveň musí být dodržen minimální vlastní podíl vlastníka na realizované obnově ve výši 50.000Kč, přičemž stavební obnova může být realizována na etapy, avšak minimální vlastní podíl musí být pro daný kalendářní rok ve výši 50.000 Kč dodržen.

Bod 35: Vyhlášení programu č. 2.1 Program obnovy venkova - oblast podpory regionální rozvoj

Účelem podpory v rámci tohoto programu je obnova a údržba technické infrastruktury, venkovské zástavby a občanské vybavenosti, úprava veřejných prostranství, podpora vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice a zvýšení kvality života na venkově:

DT 1 – obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

DT 2 – komplexní úprava návsí, náměstí

DT 3 – obnova a zřizování veřejné zeleně – parky, aleje, sady

DT 4 – oprava a výstavba komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť a zpevněných ploch

DT 6 – projekty na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice

DT 7 – integrované projekty venkovských mikroregionů

DT 9 – válečné hroby

Lhůta pro podávání žádostí je od 28.2.2022 do 16.3.2022, k rozdělení je připraveno celkem 25 200 000 Kč (20.000.000Kč pro DT 1-4 a 9, 5.200.000 Kč pro DT 6 a 7).

Bod 36: Vyhlášení programu č. 2.7 Program na podporu činností mateřských center - oblast podpory regionální rozvoj

Účelem podpory v rámci tohoto projektu je podpora činností mateřských center související s provozováním základních činností mateřských center, jako jsou komunitní setkávání s konkrétními programy, vzdělávání pracovníků center i návštěvníků center, tvorba a realizace programů pro všechny generace, poradenská a konzultační činnost. Lhůta pro podávání žádostí je od 28.2.2022 do 14.3.2022, k rozdělení je připraveno 2 000 000 Kč.

Bod 42: Vyhlášení dotačních programů v oblasti podpory č. 1 Požární ochrana a prevence kriminality

 • Program č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje
  Žádosti je možné podávat od 28. 2. 2022 do 15. 3. 2022, k rozdělení je připraveno 14 038 642 Kč.

 • Program č. 1.2 - Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje
  Účelem podpory je organizování letních táborů a soustředění mladých hasičů, organizování hasičských soutěží dětí a mládeže, organizování hasičských soutěží dospělých, organizování projektů v oblasti vzdělávání, historie a muzejnictví.
  Žádosti je možné podávat od 28. 3. 2022 do 11. 4. 2022, k rozdělení je připraveno 1 200 000 Kč.

 • Program 1.3 - Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II
  Účelem podpory je vytváření pracovních míst s pracovní náplní obsahující službu v jednotce SDH kategorie JPO II a jejich finanční zajištění. Žádosti je možné podávat od 28. 2. 2022 do 15. 3. 2022, k rozdělení je připraveno 800 000 Kč.

 • Program č. 1.4 – Prevence kriminality
  Dotace je určena na plnění cílů a priorit stanovených v platné Strategii prevence kriminality v České republice a Koncepcí prevence kriminality na období 2017 až 2021 (platné do konce roku 2022). Typy a úrovně projektů:

  a) sekundární prevence: zaměření na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, vzdělávání v oblasti prevence kriminality. Projekty zaměřené na rizikové skupiny osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti, na sociálně patologické jevy (např. vandalismus, šikanu, kyberkriminalitu, záškoláctví, rasové konflikty, zadlužování, domácí násilí).

  b) terciární prevence: zaměření na kriminálně narušené jedince a na prokriminální sociální prostředí

  Žádosti je možné podávat od 28. 3. 2022 do 11. 4. 2022, k rozdělení je připraveno 195 350 Kč.


Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.