Informace politického hnutí SLK ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 25.6.2024

Dne 25. 6. 2024 se konalo šesté Zastupitelstvo LK v roce 2024. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje:
https://gportal.kraj-lbc.cz/#/public-uredni-deska-body;idSkupinyNad=1106;skupinaNad_poJednani=0;skupinaNad_Nazev=6.%20zased%C3%A1n%C3%AD%20Zastupitelstva%20Libereck%C3%A9ho%20kraje

 1. Bod 36: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2024–2028

  Východiskem pro DZ LK 2024–2028 je návaznost na priority obsažené v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy LK pro období 2020–2024 a další koncepční a strategické dokumenty, týkající se vzdělávání a lidských zdrojů obecně. Současně je žádoucí obsahové propojení na následný implementační projekt dlouhodobého záměru financovaný z Operačního programu Jan Amos Komenský. DZ LK 2024–2028 na podkladu statistických dat, socioekonomických východisek kraje, demografického vývoje, a především současného stavu sítě škol a školských zařízení směřuje školství v Libereckém kraji k jeho optimálnímu rozvoji.

 2. Bod 48: ZR–RO č. 224/24 - úprava v kapitole 926 08, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK, oblast č. 8 Životní prostředí a zemědělství v roce 2024

  Jedná se o schválení dotací v programu 8.1 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v úhrnném objemu 1.711.254 Kč, v programu 8.4 Podpora zemědělství a lokální produkce v úhrnném objemu 4.679.177 Kč a v programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu v úhrnném objemu 5.985.780 Kč. Přehled úspěšných žadatelů naleznete přímo pod bodem 48.

 3. Bod 50: ZR–RO č. 236/24 – úprava kapitoly 927 08 - poskytnutí individuální dotace z Fondu Turów příjemci FVS, a. s.

  Zastupitelé rozhodli o schválení poskytnutí účelové individuální investiční dotace z rozpočtu kraje v rámci Fondu Turów LK jako finanční spoluúčasti Libereckého kraje v projektu spolufinancovaném z Ministerstva zemědělství na tyto projekty:

  a) Projekt Turów I. – Zkapacitnění ÚV Frýdlant a rozšíření stávajícího jímacího území U Nemocnice a Bažantnice – ve výši 18 134 500,00 Kč
  b) Projekt Turów II. – Bulovka – opatření pro připojení vodovodu Bulovka – ve výši 1 591 400 Kč
  c) Projekt Turów III. – Dětřichov – opatření pro připojení vodovodu Dětřichov – ve výši 1 365 100 Kč
  d) Projekt Turów IV. – Frýdlant – opatření na stávajících sítích – ve výši 2 450 500 Kč

 4. Bod 56: ZR–RO č. 215/24 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

  Zastupitelé schválili poskytnutí dotací v celkové výši 1.535.967,50 Kč, seznam úspěšných žadatelů naleznete přímo pod bodem 56.

 5. Bod 57: Poskytnutí finančního daru vítězi soutěže Památka roku 2023 Libereckého kraje z kapitoly 917 07 – Transfery

  Zastupitelé rozhodli, že vítězem soutěže Památka roku 2023 Libereckého kraje je restaurování varhan s názvem „Záchrana vzácných bozkovských varhan“, realizované Římskokatolickou farností Bozkov a zároveň o poskytnutí 100.000 Kč Římskokatolické farnosti Bozkov jako odměnu za vítězství v soutěži.

  Restaurátorské práce trvaly 10 let, během kterých byly varhany z dílny známé varhanářské dílny vedené Ignácem a Josefem Predigerem z Albrechtic 1842–1852, celkově obnoveny. Varhany se nacházely v havarijním stavu, skříň a dřevěné píšťaly byly poškozeny červotočem. Nástroj byl na hranici životnosti a bez zásahu restaurátorů podle organologa hrozilo, že se rozpadne. První etapa prací byla zaměřena na ošetření proti dřevokaznému hmyzu. Další etapa se věnovala restaurování cínových vzdušnic a píšťalic. Restaurována byla také skříň zdobená putti, klávesová část nástroje, měchy a elektrifikace nástroje, která dnes obsluhuje měchy, které původně byly obsluhovány manuálně

 6. Bod 63: Individuální dotace na akci „Stezka podél silnice II/279 - bezpečné křížení D10, Příšovice – Svijany“ pro Obec Příšovice

  Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotace ve výši 4 200 000 Kč na realizaci stezky od předmostí mostu 279-004 po most 279- 005 s provizorním napojením na stávající autobusovou zastávku zabezpečující koridor pro chodce a cyklisty. Stavba zabezpečující koridor přes dálnici D10 je vzhledem k výši nákladů pro obec finančně velmi náročná. Obec bude díky dotaci schopná zajistit kvalitní a odbornou realizaci projektu. Celkové náklady akce jsou 4.200.000 Kč a žadatel požaduje 100% spoluúčast LK. Žádost byla podána v době, kdy její účel, časové nebo finanční zaměření nebyl obsahem žádného z Krajem vyhlášených programů.
 7. Bod 69: Vstup Libereckého kraje do spolku Ještěd 73, z.s.

  Zastupitelé schválili vstup Libereckého kraje do spolku Ještěd 73 z.s., jehož účelem je vyvíjení činnosti směřující k pomoci stavbě století a národní kulturní památce Horský hotel a televizní vysílač Ještěd u Liberce za současného zachování původní tváře Ještědu. Dále je účelem spolku prezentovat Ještěd jednotně vůči veřejnosti a povzbuzovat zájem turistů i odborníků o tuto dominantu. Spolek chce sjednotit a koordinovat aktivity různých skupin týkající se Ještědu a napomoci vzniku podkladů a projektů pro budoucí rekonstrukci této unikátní stavby. Spolek se zaměřuje zejména na tyto činnosti:

  a) získávání podpory od veřejnosti, sponzorů a partnerů pro činnost směřující k pomoci budově Ještěd a zachování její původní tváře
  b) pořádání vzdělávacích akcí, přednášek a seminářů, jejichž cílem je seznámit členy sdružení a veřejnost s budovou Ještěd, s její historií a s plány pro budoucnost
  c) provoz internetových stránek s obsahem, který propaguje dobré jméno budovy Ještěd, která byla zvolena stavbou století
  d) spolupráci s ostatními spolky, korporacemi, veřejnoprávními subjekty a dalšími subjekty, jejichž účel a činnost je v souladu s účelem spolku
  e) administrativní činnost potřebnou pro organizaci výše uvedených aktivit, f) získávání finančních prostředků pro realizaci výše uvedených aktivit.

  V roce 2015 do spolku vstoupil také vlastník Ještědu České radiokomunikace a. s., který má ve spolku hlavní rozhodovací pravomoci.

 8. Bod 79: Vyhlášení dotačního řízení na spolufinancování sociálních služeb na rok 2025 financovaného z rozpočtu Libereckého kraje

  Zastupitelstvo schválilo termín a podmínky vyhlášení dotačního řízení na spolufinancování sociálních služeb na rok 2025 financovaného z rozpočtu LK, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 60.000.000 Kč a také pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků. Resort sociálních věcí i nadále reaguje na podněty poskytovatelů sociálních služeb k zajištění částečného krytí osobních nákladů na sociální služby v období, kdy ještě nejsou k dispozici finanční prostředky z dotace MPSV na příslušný kalendářní rok. Dotační řízení je určeno pro organizace sociálního resortu, které nedisponují finančními prostředky na začátku kalendářního roku. Finanční podpora bude poskytnuta na částečné krytí osobních nákladů za období leden až květen 2025, souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb. Žádosti bude možné podávat od 9. 7. do 9. 8. 2024

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.