Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 28. 3. 2023

Dne 28. 3. 2023 se konalo 3. Zastupitelstvo LK v roce 2023. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje:

https://gportal.kraj-lbc.cz/#/public-uredni-deska-body;idSkupinyNad=934;skupinaNad_poJednani=0;skupinaNad_Nazev=3.%20zased%C3%A1n%C3%AD%20Zastupitelstva%20Libereck%C3%A9ho%20kraje

 1. Bod 12: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2021/2022
  Zastupitelé vzali na vědomí dokument, který slouží jako podklad pro strategické směřování školství a vzdělávání v kraji a vychází ze statistických údajů za uplynulé 3 roky. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v Libereckém kraji a v celé ČR ovlivnilo ve školním roce 2021/2022 mnoho vnějších faktorů, především omezení v souvislosti s pandemií covidu-19 v prvním pololetí a dalšími nepříznivými dopady v oblasti duševního zdraví žáků, druhé pololetí ovlivnil příliv ukrajinských uprchlíků. Přesnější čísla o dětech a žácích pocházejících z Ukrajiny, kteří jsou součástí českého vzdělávacího systému, budou zřejmá až z povinně monitorovaných údajů k začátku školního roku 2022/2023. Vývoj v jednotlivých segmentech naleznete přímo pod bodem 12.

 2. Bod 17: Lesnický fond Libereckého kraje – vyhlášení programu Podpora hospodaření v lesích pro rok 2023
  Jedná se o schválení podmínek a vyhlášení uvedeného programu, částka určená k rozdělení je 4.400.000 Kč, lhůta pro podání žádostí je od 1. 5. 2023 do 31. 12. 2023 (žádost musí být podána do 3 měsíců od ukončení prací). Dotaci je možné získat na tyto činnosti: pokládání a asanace lapáků proti hmyzím škůdcům, ochranný nátěr repelenty a individuální ochrana mechanickou zábranou před škodami zvěří, oprava lesních cest, založení kontrolních a srovnávacích ploch v zájmu monitoringu působení zvěře na stav lesních porostů.

 3. Bod 24: Vyhlášení programu č. 2.2 Dotačního fondu LK – Regionální inovační program – oblast podpory regionální rozvoj
  Opět se jedná o vyhlášení dotačního programu na rok 2023, ve kterém je tentokrát připraveno k rozdělení 4.200.000 Kč v rámci 3 dotačních titulů:

  • Inovační vouchery - navázání spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi - východiskem projektu je inovativní nápad/záměr nebo rozpracovaný výzkum, který bude ověřen testováním ve výzkumném prostředí.

  • Startovací vouchery - podpora vzniku nových podnikatelských subjektů s inovativním potenciálem - východiskem projektu je inovativní nápad/záměr, jehož rozpracování a realizace přispěje k rozvoji podnikání.

  • Technologické vouchery - Slouží k vývoji či ověření technologického/technického řešení - východiskem projektu je inovativní nápad/záměr, který bude prověřen v praxi/reálných podmínkách.

 4. Bod 29: ZR-RO č. 88/23 - snížení výdajů v kapitole 920 06 a navýšení výdajů v kapitole 926 06 na vyhlášení programu 6.5 Podpora městské mobility formou Bikesharing
  Zastupitelé schválili pilotní vyhlášení nového programu zaměřeného na podporu zvýšení městské mobility formou sdílených kol. V rámci tohoto programu je k rozdělení připraveno 3.000.000 Kč a jeho účelem je snížení individuální automobilové dopravy ve vybraných obcích Libereckého kraje. Oprávnění žadatelé jsou obce s rozšířenou působností. Lhůta pro podání žádostí je od 3.5. 2023 do 30. 6. 2023. Podrobnosti naleznete přímo pod bodem 29.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.