Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 28.11.2023

Dne 28. 11. 2023 se konalo 10. Zastupitelstvo LK v roce 2023. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje:
https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=372

 1. Bod 9: Rozpočet Libereckého kraje na rok 2024

  Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2024 s celkovým příjmem ve výši 6.135.363.470 Kč a celkovým objemem výdajů ve výši 6.135.363.470 Kč. Návrh rozpočtu zcela odpovídá Zastupitelstvem Libereckého kraje schválenému Střednědobému výhledu rozpočtu Libereckého kraje na období let 2024 – 2027, s tím, že byly provedeny pouze administrativně technické úpravy do výše 1 mil. Kč v rámci kapitol, bez vlivu na celkový objem zdrojů a výdajů. Podrobnosti naleznete přímo pod bodem 9.

 2. Bod 22: Memorandum o partnerství a spolupráci v oblasti transformace energetiky, koordinovaném rozvoji obnovitelných zdrojů energie, ustavení a činnosti Energetické platformy krajů ČR

  Jedná se o schválení Memoranda mezi Libereckým krajem a Energetickým centrem Ústeckého kraje, Agenturou krajského energetického managementu Karlovarského kraje, Energetickou agenturou Zlínského kraje, o.p.s, Centrem investic, rozvoje a inovací Hradec Králové a Olomouckým krajem.

  Předmětem materiálu je participace Libereckého kraje na vzniku platformy pro mezikrajskou spolupráci v oblasti energetiky. Jedná se o aktivitu, která vzešla z Ústeckého kraje. V současné době má zájem o spolupráci 11 krajů a Hlavní město Praha s tím, že šest krajů tvoří zakládající členy přímo nebo do platformy vstupují prostřednictvím svých energetických agentur/center. Účast na platformě nemá žádné finanční dopady.

 3. Bod 43: Vyhlášení dotačních programů č. 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji a č. 7.11 Rok české hudby pro rok 2024 - oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch

  V rámci této výzvy je v programu 7.1, jehož účelem je podpora kulturních a uměleckých akcí a projektů se zaměřením na hudbu, divadlo, výtvarné umění, tanec, tradiční lidovou kulturu a folklor, připraveno k rozdělení mezi úspěšné žadatele 2.000.000 Kč. Zároveň je vyhlášen nový program 7.11, jehož účelem je podpora hudebních a divadelních projektů zaměřených na klasickou hudbu, vytvořených a realizovaných na území Libereckého kraje. V rámci tohoto programu je k dispozici 700.000 Kč. Lhůta pro podání žádostí na akce realizované v roce 2024 je u obou programů od 17. ledna. 2024 do 14. února 2024.

 4. Bod 47: Vyhlášení dotačního programu č. 7. 2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji pro rok 2024 – oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch

  Opět se jedná o vyhlášení dotačního programu, tentokrát na záchranu a obnovu památek. K rozdělení mezi úspěšné žadatele je připraveno 15.000.000 Kč, žádosti je možné podávat od 15. ledna do 12. února 2024.

 5. Bod 48: Vyhlášení dotačního programu č. 7.6 Řemeslná a zážitková turistika 2024 - oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch

  Zastupitelé schválili i vyhlášení programu na podporu rozšíření turistické nabídky a tvorby a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených na zážitkovou turistiku a řemeslné tradice. Pro úspěšné žadatele je připraveno k rozdělení 1.300.000 Kč, žádosti je možné podávat od 15. ledna do 29. února 2024.

 6. Bod 49: Vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

  Zastupitelé tímto bodem schválili ověření souladu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění závazném od 1. 9. 2023, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dále vzali na vědomí, že nadřazený Územní rozvojový plán ČR dosud nebyl vydán a proti Návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje nebyla podána žádná námitka a schválili vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje. Kompletní materiál naleznete přímo pod bodem 49.

 7. Bod 65: ZR-RO č. 380/23 – úpravy kapitoly 917 09 Transfery, 914 09 Působnosti, Podpora Centra duševního zdraví Fokus Liberec z. ú.

  Jedná se o schválení poskytnutí neinvestiční účelové dotace příjemci Centrum duševního zdraví Fokus Liberec (CDZ) na projekt „Předfinancování mzdových nákladů lékaře psychiatra“ do výše 374.640 Kč. CDZ se od roku 2016 snažilo sehnat lékaře – psychiatra tak, aby mohlo plnohodnotně fungovat a nasmlouvat zdravotní služby se zdravotními pojišťovnami. Nyní se ředitelce CDZ podařilo sehnat lékaře psychiatra ze Slovenské republiky, kterému zajistila v Liberci bydlení. Protože lékař psychiatr je „nedostatkové zboží“ rozhodla se paní ředitelka lékaře zaměstnat ještě před získáním smlouvy s VZP. Do CDZ zbývá ještě doplnit psychologa ve zdravotnictví a teprve poté budou zdravotní služby nasmlouvány. Dotace bude využita na úhradu personálních nákladů nového lékaře a na úhradu vyplaceného náborového příplatku, a to za období od 1. října do 31. 12. 2023.

 8. Bod 66: Metodika pro poskytovatele zařazené do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje v roce 2024

  Zastupitelstvo schválilo aktualizaci Metodiky, která navazuje na započatý proces odboru sociálních věcí ve věci "přehodnocení sítě". Tímto materiálem bylo schváleno "10 kritérií" jako metodický základ a standardizující materiál pro výkon sociální práce v sociálních službách zařazených do sítě kraje. Těchto 10 kritérií vede k zjišťování potřeb a zavedení "Garantované nabídky" (veřejná, jasně popsaná nabídka - co je možné od konkrétní sociální služby očekávat) každé sociální služby, zejména vůči klientům a zadavatelům (obcím a kraji). Současně dochází ke změně některých indikátorů, které budou sociální služby evidovat (např. rozšíření sledování času přímé práce v pobytových zařízeních, zavedení evidence nákladů spojených se zajištěním poskytování zdravotnických služeb v pobytových sociálních službách, výpočet garantované složené kapacity přímého výkonu (dostupnost služby)).

 9. Bod 72: ZR-RO č. 381/23 – Poskytnutí dotace z kapitoly 917 05 – Transfery – odbor sociálních věcí, Podpora investičních záměrů v sociální oblasti spolku Most k naději, z. s.

  Jedná se o schválení poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 200.000 Kč spolku Most k naději, z.s. na projekt „Rekonstrukce parteru „Dům humanity Liberec“. Účelem projektu je rekonstrukce fasády parteru objektu z důvodu havarijního stavu. Cílem je znovuobnovení historiky cenných detailů v původní barevnosti fasády. V současné době celá budova slouží k poskytování sociálních služeb. Most k naději, z.s. je nezisková organizace, která negeneruje zisk a nemá tudíž žádné volné prostředky, ze kterých by mohla na rekonstrukci čerpat. Důvodem rekonstrukce parteru je zachování historické hodnoty a reprezentativního vzhledu budovy v ulici Felberova 256/11, která se nachází v širším centru Liberec.

 10. Bod 73: Navýšení závazku spolufinancování projektu "Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady"

  Zastupitelé schválili navýšení spolufinancování z původní částky 78.800.000 Kč na novou částku do výše 153.901.000 Kč a jeho rozložení v letech 2022 až 2025.

  Tento projekt byl schválen ke spolufinancování z EU v rámci výzvy č. 0231/2022 Národního plánu obnovy a je ve fázi realizace, zpracovaná projektová dokumentace k provedení stavby a je vydáno stavební povolení. Časový harmonogram realizace projektu je velmi napjatý, aby bylo možné požádat o kolaudaci nejpozději 30.09.2025 (termín stanovený výzvou), je nutné začít s výběrem dodavatele stavebních prací co nejdříve. Pokud by nebylo schváleno navýšení závazku spolufinancování, nebylo by možné zahájit výběrové řízení na dodavatele stavby. Schválená dotace z NPO je 121.000.000 Kč.

  Celkové výdaje projektu byly v době schválení projektového záměru (05/2022) ve výši 140.000.000 Kč (z toho stavební výdaje včetně zařízení a vybavení byly odhadnuty na 130.000.000 Kč vč. DPH). Celkové výdaje v době podání žádosti o dotaci (09/2022) byly stanovené ve výši 181.608.731 Kč vč. rezervy na stavbu, současně byl schválen závazek předfinancování a spolufinancování projektu ve výši 199.800.000 Kč vč. DPH (v této částce byla kalkulována rezerva ve výši 32,83 mil. Kč na případné navýšení ceny v důsledku upřesnění jednotlivých stupňů projektové dokumentace a pro případné navýšení cen materiálů, práce a dodávek). Žádost o dotaci byla podávána v době, kdy byla teprve uzavřena smlouva s vybraným projektantem na zpracování projektové dokumentace.

  Dne 29.06.2023 byla podána žádost o stavební povolení. Rozpočet stavebních prací uvedených v projektové dokumentaci pro stavební povolení byl 183.699.566,83 Kč vč. DPH. Po dopracování projektové dokumentace k provedení stavby (11/2023) byl projektantem předložen rozpočet na stavební práce ve výši 227.558.433,30 Kč vč. DPH.

  Zásadní navýšení rozpočtu stavebních prací bylo způsobeno především těmito faktory: požadavek na nové vybavení kotelny (1,175 mil. Kč s DPH), původní kotelna byla velmi zasta- ralá. Dále projekt nové terasy (7,381 mil. Kč s DPH). Původní stará terasa měla navazovat na nově rekonstruovaný malý sál. Tato návaznost by byla velmi problematická a neestetická. Zásahy dotčených orgánů (Národní památkový ústav, ČEZ) s dodatečnými požadavky na úpravy objektu. Národní památkový ústav (NPÚ) vyslovil požadavek na moderní řešení malého sálu, toto řešení stavbu velmi prodražilo (8,095 mil. Kč s DPH). Z důvodů navýšení potřeb elektrické energie je nutné vybudovat novou trafostanici (1,607 mil. Kč s DPH). Inflace ovlivňující ceny stavebního materiálu a prací (15 %), nový prosklený malý sál musí mít venkovní stínění (1,440 mil. Kč s DPH), aby se v letních měsících nepřehříval. Dále nové dveře, okna a lehký obvodový plášť podle specifikace požárního specialisty a NPÚ (27,540 mil. Kč) atd.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.