Informace politického hnutí SLK ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 28.5.2024

Dne 28. 5. 2024 se konalo páté Zastupitelstvo LK v roce 2024. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje:

https://gportal.kraj-lbc.cz/#/public-uredni-deska-body;idSkupinyNad=1095;skupinaNad_poJednani=0;skupinaNad_Nazev=5.%20zased%C3%A1n%C3%AD%20Zastupitelstva%20Libereck%C3%A9ho%20kraje

 1. Bod 48: DEPODUB - Centrální depozitář pro Liberecký kraj

  Liberecký kraj vlastní několik stovek tisíc sbírkových předmětů nevyčíslitelné historické hodnoty, jejichž tržní cenu lze odhadovat v řádech stovek milionů korun. Jedná se drobné předměty (pohlednice, známky, šperky), ale naopak i velmi rozměrné (nábytek, části technických zařízení apod.). V současné době jsou tyto umístěny částečně v objektech příspěvkových organizací, které je spravují a částečně v dalších objektech, které jsou méně či více nevhodné z mnoha níže popsaných hledisek. Tento stav je velmi neuspokojivý a pro další zachování a ochranu sbírkových předmětů dlouhodobě nepřijatelný. Na základě podrobné studie bylo vyhodnoceno, že stavba nového depozitáře vyjde levněji než rekonstrukce toho stávajícího (v Poštovní ulici v Jablonci), který navíc nesplňuje technické požadavky a nemá prostor na rozšiřování. Pro vhodné umístění nového depozitáře byli osloveni všichni starostové obcí v LK a z 26 vhodných nabídek byl vybrán areál Silnic LK v Českém Dubu.

  Předpokládané zahájení stavby je plánováno na jaro 2025, předpokládané ukončení, včetně vybavení do 31. 12. 2026. V letech 2027 a 2028 by proběhlo postupné stěhování sbírkových předmětů, rychlost bude odviset od zrání stavby, tj. mikroklimatických podmínek uvnitř objektu. Celkové předpokládané výdaje jsou nyní odhadovány v objemu 406,5 mil. Kč bez DPH, tj. cca 492 mil. Kč vč. DPH.

 2. Bod 66: Ocenění Výrobek roku Libereckého kraje v roce 2024

  Pod bodem 66 naleznete seznam oceněných výrobců a výrobků, které budou moci být nově označovány jako „Výrobek roku Libereckého kraje“. Všem oceněným gratulujeme.

 3. Bod 73: Příplatek mimo základní kapitál Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

  Zastupitelé rozhodli o schválení poskytnutí příplatku mimo základní kapitál Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. v celkové výši 40.000.000 Kč v roce 2024 na financování projektů:

  1. dvoufaktorová autentizace uživatelů (cca 120 lékařů)

  2. modernizace wifi sítě a její rozšíření pro podporu digitalizace, telemedicíny a konektivity ZT v budově A včetně HW a SW s pilotním projektem na pracovišti endoskopie

  3. oprava páteřních rozvodů SUV, TUV a odpadů v budově B včetně sociálního zázemí zaměstnaneckých WC a umýváren

  4. oprava střešního pláště budovy C

  5. studie modernizace prostor pro laboratoře ve 4.p. budovy B

  6. výměna 120 ks protipožárních dveří dle zprávy PBŘ

  Původně vedení NsP Česká Lípa, a.s. předpokládalo, že tyto projekty budou financovány z vlastních zdrojů, ovšem nemocnice čelí od r. 2011 žalobám ze strany Mandant spol. s r. o. za údajný nedoplatek za dodávku energií (teplo, elektrické energie a chlad) za rok 2009 a 2010, vč. úroku z prodlení v částce 0,05 % denně, což znamená částku téměř 26 mil. Kč (viz písemná informace z RK dne 16. 4. 2024 a ZK 23. 4. 2024).

 4. Bod 75: Závazek spolufinancování a předfinancování projektu „Strategický plán transformace dětských domovů zřizovaných Libereckým krajem“

  Zastupitelé schválili závazek předpokládané výše spolufinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 1.155.000 Kč v případě, že danému projektu bude schválena dotace z výzvy Transformace pobytových zařízení pro ohrožené děti Operačního programu Zaměstnanost plus a dále závazek předfinancování daného projektu do předpokládané výše 500.000 Kč v případě, že danému projektu bude schválena dotace z výzvy Transformace pobytových zařízení pro ohrožené děti Operačního programu Zaměstnanost plus.

  Cílem projektu je podpora transformace systému péče o ohrožené děti a deinstitucionalizace pobytových služeb pro ohrožené děti. Mezi hlavní aktivity projektového záměru patří podpora přípravné fáze celého transformačního procesu, a to nastavením metodického vedení při procesu transformace dětských domovů v LK, včetně tvorby strategických, metodických a analytických materiálů a dokumentů, a zajištění realizace transformace vybraných pobytových zařízení zřizovaných Libereckým krajem.

 5. Bod 85 i): Silnice LK – provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2024

  Zastupitelé vzali tento materiál na vědomí - Usnesením Rady Libereckého kraje byl sjednán objem prací do výše 395 000 000,- Kč na období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a to tak, že na zimní údržbu připadne částka do výše 145 000 000,- Kč a na běžnou letní údržbu částka do výše 250 000 000,-Kč s DPH. Dále pak bylo Radou LK rozhodnuto o dodatečném přerozdělení disponibilních zdrojů z roku 2023, kde pro BLÚ příkazní smlouvu navýšen příspěvek 25 mil. Kč. Podrobný přehled prací naleznete pod bodem 85i).

 6. Bod 85 k): Vyhlášení soutěže Nejlepší knihovna Libereckého kraje

  Soutěž Nejlepší knihovna v Libereckém kraji je radou kraje vyhlašována již od roku 2014. Cena se uděluje jednou za dva roky jako vyjádření uznání knihovně za její činnost a zásluhy o rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb a o celkový rozvoj kulturního života v obci/městě. Hodnotící komise složená ze zástupců Libereckého kraje, Krajské vědecké knihovny v Liberci a pověřených knihoven vybírá z každého regionu jednu nejlepší knihovnu, celkem 4 za Liberecký kraj. Oceněným knihovnám je udělen diplom a finanční odměna ve výši 10.000 Kč.

 7. Bod 85 q) Zpráva o stavu akcí, na které má Liberecký kraj uzavřenu smlouvu o dílo se společností Brex s.r.o.

  Společnost Brex s.r.o. se ocitla v existenčních potížích, zastupitelé vzali na vědomí tento materiál - u dopravních staveb se jedná o 7 akcí v celkové smluvní ceně 254.467.374,49 Kč včetně DPH. U pozemních staveb se jedná o dvě stavební akce „COV LK zdravotnicko-sociální SZŠ Turnov, p. o. – stavební práce a Transformace zařízení Služby sociální péče TEREZA, p.o. lokalita Na Vinici, Semily“ v celkové smluvní ceně 129.251.703 Kč včetně DPH. Akce jsou v různém stupni rozestavěnosti. Liberecký kraj odeslal zhotoviteli písemné upozornění s žádostí o vysvětlení situace u staveb, které jsou realizovány společností BREX s.r.o.V písemném upozornění Liberecký kraj zmínil důvodné znepokojení ohledně dalšího průběhu u stavebních akcí a statutární zástupce zhotovitele stavby byl požádán o bezodkladné zajištění dostatečných pracovních kapacit, a to i z řad subdodavatelů, resp., aby byla přijata společností BREX s.r.o. taková opatření, aby nedošlo k ohrožení termínu dokončení staveb, případně k dalším škodám vyplývajícím z momentálního přerušení stavební činnosti. Dále byla společnost požádána o zaslání návrhu řešení nastalé situace v co nejkratším možném termínu.

 8. Bod 94: Vyhodnocení závěrů a poznatků získaných na základě předběžné tržní konzultace „Stavba fotovoltaické elektrárny v areálu bývalého vojenského letiště Ralsko“

  Zastupitelé vzali na vědomí vyhodnocení a závěry vzniklé na základě předběžných tržních konzultací ve věci FVE Ralsko, a schválili provedení navazujících předběžných tržních konzultací dle doporučení odborného poradce Libereckého kraje z důvodu vyřešení možnosti připojení k distribuční síti a dále pokračování přípravné fáze projektu a dalších povolovacích řízení. Předběžné tržní konzultace měly za cíl oslovit co největší počet zájemců o účast za účelem sdílení informací, co mohou nabídnout Libereckému kraji za možnosti k inženýringu, projektování, výstavbě, financování a provozování velké fotovoltaické elektrárny, a naopak od LK zjistit, co LK je schopný nabídnout účastníkům za podmínky pro případné vypsání veřejné zakázky/koncese.

  S ohledem potřebu zajistit vyvedení výkonu je LK doporučeno přednostně pokračovat ve snaze zajištění připojení lokality v režii LK. Dosažení rezervace výkonu (a ideálně současná změna územního plánu umožňující výstavbu FVE) by zvýšily atraktivitu / proveditelnost projektu jako takového a soběstačnost LK v rámci zadávacích řízení. Tzn. bylo by možné očekávat zvýšený zájem / okruh dodavatelů pro kteroukoliv variantu zvoleného postupu, kteří by měli stejnou výchozí pozici a nedisponovali vůči LK jakoukoli výhodou. Vzhledem k opakovanému dosavadnímu neúspěchu Libereckého kraje zajistit vyvedení výkonu z lokality do distribuční soustavy na základě standardizované žádosti o připojení se jeví jako vhodné provést další předběžné tržní konzultace koncentrované na tuto problematiku.

 9. Bod 92: Vyhlášení dotačního programu 1.5 – Ochrana škol jako možných měkkých cílů, školy (základní, mateřské, střední) nezřizované Libereckým krajem

  Zastupitelé schválili vyhlášení programu na podporu projektů, které mohou být zacíleny jak na základní školy, tak i na mateřské a střední, které nejsou zřizované Libereckým krajem. K rozdělení v rámci tohoto programu je připraveno 3.839.812,51 Kč, žádosti je možné podávat od 28. 6. 2024 do 31. 8. 2024. Další podrobnosti naleznete přímo pod bodem 92.

  Dále zastupitelé schválili rozdělení dotací v těchto dotačních programech:

  1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje a 1.4 Prevence kriminality pod bodem č. 9.

  1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II pod bodem č. 10.

  1.5 Ochrana škol jako možných měkkých cílů pod bodem 11.

  7.6 Řemeslná a zážitková turistika pod bodem 49.

  7.10 Infrastruktura cestovního ruchu – doprovodná cyklo infrastruktura pod bodem 51.

  7.3 Stavebně historický průzkum pod bodem 56.

  2.1 Program obnovy venkova pod bodem 57.

  2.8 Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů pod bodem 58.

  2. 6 – Podpora místní Agendy 21 pod bodem 62.

  8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny pod bodem 65.

  Účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje pod bodem 67.

  9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany, 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů a 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením pod bodem 72.

  Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2024 – MALÉ PROJEKTY pod bodem 77.

  Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2024 – VELKÉ PROJEKTY pod bodem 78.

  6.1 Podpora výstavby komunikací pro cyklisty, 6.2 Podpora rekonstrukce, údržby a oprav komunikací pro cyklisty, 6.3 Podpora projektové přípravy komunikací pro cyklisty a 6.5 Podpora městské mobility formou sdílených kol pod bodem 79.

  1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje pod bodem 91.

  4.3 Specifická primární prevence rizikového chování pod bodem 103.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.