Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 30. 5. 2023

Dne 30. 5. 2023 se konalo 5. Zastupitelstvo LK v roce 2023. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje:

https://gportal.kraj-lbc.cz/#/public-uredni-deska-body;idSkupinyNad=955;skupinaNad_poJednani=0;skupinaNad_Nazev=5.%20zased%C3%A1n%C3%AD%20Zastupitelstva%20Libereck%C3%A9ho%20kraje

 1. Bod 26: ZR–RO č. 164/23 - změna specifického ukazatele v kapitole 926 07 – Dotační fond – poskytnutí dotací v rámci programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji 2023

  Zastupitelé schválili poskytnutí neinvestičních dotací v uvedeném programu v celkové výši 7.569.106,80 Kč. Seznam úspěšných žadatelů naleznete přímo pod bodem 26.

 2. Bod 38: ZR-RO č. 173/22 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu obnovy venkova

  Opět se jedná o schválení poskytnutí dotací, tentokrát na obnovu venkova ve výši 29.360.429 Kč. Seznam úspěšných žadatelů naleznete pod bodem 38.

 3. Bod 49: Sloučení Střední průmyslové školy textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace, se Střední průmyslovou školou strojní a elektrotechnickou a Vyšší odbornou školou, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

  Zastupitelé schválili sloučení obou škol, kdy bude od 1. 7. 2023 používám nový název Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Liberec, příspěvková organizace.

  Snahou Libereckého kraje je udržet síť středních škol oborově pestrou a zachovat i obory vzdělání, které jsou tradičně na území kraje nabízeny. Je si také vědom, že z dlouhodobého hlediska je nutné přizpůsobit nabízené obory vzdělání novým trendům ve společnosti i novým trendům v daných odvětvích. Jedná se především o výrazný zájem žáků o obory vzdělání s vyšším podílem všeobecného vzdělávání, směrování textilních oborů do odvětví průmyslu (nanovlákna či textilie se specifickými vlastnostmi) a do zdravotnictví (aplikace léků pomocí RNA vláken apod).

  Po sloučení obou škol dojde k rozšíření vzdělávací nabídky, a to o čtyřletý maturitní obor Technické lyceum se specializací na 3D technologie, webové aplikace a multimédia s cílovou kapacitou až 240 žáků. Obor 31-41-M/01 Textilnictví a obor 31-43-M/01 Oděvnictví doposud vyučovaný ve Střední průmyslové škole textilní, bude ve sloučené škole i nadále vyučován. Jedná se o tradiční obory v Libereckém kraji, usilujeme tedy nejen o jejich udržení, ale i další rozvoj, a to v souladu s potřebami trhu práce. Žáci Střední průmyslové školy textilní dokončí studium v oboru vzdělání, do kterého byli přijati, ve Střední průmyslové škole a Vyšší odborné škole, Liberec, příspěvková organizace.

  Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, je školou stabilní, se silným technickým zázemím. Zájem uchazečů vzdělávat se ve školou nabízených oborech je každoročně velký. Součástí školy je Centrum odborného vzdělávání, kde jsou vybudovány moderní laboratoře, výrobní linky a odborné učebny. Škola spolupracuje s významnými sociálními partnery (např. ČEZ, Magna, Benteler, Jablotron či Technická univerzita v Liberci) a připravuje technicky vzdělané absolventy pro trh práce.

 4. Bod 53: ZR-RO č. 170/23 – úprava kapitoly 926 04 - poskytnutí dotací z dotačního programu 4.23 Sportovní akce pro rok 2023

  Jedná se o schválení dotací v celkové výši 4.804.438 Kč. Seznam úspěšných žadatelů opět naleznete přímo pod bodem 53.

 5. Bod 54: ZR-RO č. 171/23 – úprava kapitol 926 04 a 917 04 – poskytnutí dotací na pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže

  Zastupitelé schválili i poskytnutí dotací na pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže a to ve výši 21.931.320,00 Kč, seznam úspěšných žadatelů opět naleznete pod bodem 54.

 6. Bod 57: Dodatek smlouvy mezi akcionáři Krajské nemocnice Liberec, a.s.

  Dle stávající smlouvy jsou zasmluvněny investiční příspěvky na realizaci projektu u „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ pouze do konce roku 2024, Dodatek řeší placení těchto příspěvků až do roku 2030 a dále řeší i formu placení investičních příspěvků, kdy bylo dohodnuto, že nejpozději do 31. 12. 2030 bude akcionářům umožněno navýšení jejich podílů na základním kapitálu společnosti KNL o částku odpovídající součtu jejich příplatků mimo základní kapitál za roky 2025-2030 (až 6x 55.000.000,- Kč celkem), tj. dojde k navýšení majetkové účasti akcionářů ve společnosti KNL úpisem nových akcií. (Zjednodušeně lze říci, že se bude jednat o obdobný postup jako v případě zvýšení základního kapitálu společnosti KNL započtením prostředků vložených Libereckým krajem na CUM, resp. započtení pohledávky za KNL z titulu nároku na výplatu jiných vlastních zdrojů proti pohledávce KNL za Libereckým krajem na splacení emisního kurzu nových akcií.) Navýšení základního kapitálu úpisem nových akcií tedy nebude probíhat každý rok, ale jednorázově až na konci roku 2030 z prostředků, která budou ročně placeny akcionáři jako příplatky mimo základní kapitál.

  Výše uvedené finanční prostředky poskytnuté akcionáři budou určeny na společné investice do Krajské nemocnice Liberec, a.s. – rozvoj Turnovské nemocnice, rozvoj Frýdlantské nemocnice a rozvoj Liberecké nemocnice, jako územních pracovišť Společnosti. O využití finančních prostředků bude rozhodovat valná hromada společnosti jednomyslně, s tím, že se akcionáři se dále shodli, že do konce roku 2023 přijmou změnu stanov Společnosti, která svěří do působnosti valné hromady jednomyslné rozhodování o investičních a rozvojových prioritách společnosti, které v jednotlivém případě přesáhnou částku 50 milionů korun bez DPH.

 7. Bod 61: ZR-RO č. 175/23 – úpravy kapitoly 917 09 Transfery, 926 09 – Dotační fond LK, Vyhlášení programu č. 9.4

  Zastupitelé schválili vyhlášení nového dotačního programu resortu zdravotnictví 9.4 Podpora primární péče, který reaguje na nedostatek fungujících ordinací v oblasti primární péče v Libereckém kraji. Účelem nového programu je zajištění dostupnosti primární péče pro občany Libereckého kraje prostřednictvím podpory vzniku nových ordinací primární péče, obnovy zrušených ordinací primární péče a podpory převzetí stávajících ordinací primární péče v obcích Libereckého kraje, a to v oborech všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie a zubní lékařství. Obce, jako příjemci dotací, budou moci hradit z dotace náklady na vybavení ordinace primární péče, nákup nemovitého majetku pro potřeby vybudování ordinace primární péče, provozní náklady ordinace primární péče a náklady na zakoupení podniku (převzetí stávající praxe) novým lékařem primární péče. Uznatelné náklady bude možné uplatnit na projekty realizované od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. V rámci této výzvy je připraveno k rozdělení 4.500.000 Kč, žádosti je možné podávat od 1. 9. 2023 do 1. 12. 2023.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.