Informace politického hnutí SLK ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 30. 1. 2024

Dne 30. 1. 2024 se konalo první Zastupitelstvo LK v roce 2024. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje

 1. Bod 27: Schválení memorand o spolupráci při realizaci projektu „Integrované výjezdové centrum Turnov“ v k. ú. Daliměřice
  Zastupitelé schválili memorandum o spolupráci mezi Libereckým krajem, Hasičským záchranným sborem LK, Zdravotnickou záchrannou službou LK, Krajským ředitelstvím policie České republiky a městem Turnov a druhé memorandum o spolupráci mezi Libereckým krajem a Ministerstvem vnitra. Dlouhodobým záměrem Libereckého kraje a Hasičským záchranným sborem je vybudovat společnou výjezdovou základnu pro obě složky IZS v Turnově.
  LK jako stavebník na své náklady vybuduje kompletní stavbu IVC Turnov, tedy objekty pro ZZS LK, HZS LK a KŘP ČR v předpokládané hodnotě 260 mil Kč bez DPH, až do fáze vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí/souhlasu a zápisu staveb do katastru nemovitostí a s tím spojených změn údajů o pozemku, a to za podmínky obdržení dotace od Ministerstva vnitra v celkové výši 110 mil. Kč na výstavbu IVC Turnov. Následně po výstavbě LK kraj tento soubor nemovitostí nabídne k převodu (ke směně nemovitého majetku) na HZS LK. LK budou nabídnuty nemovité věci do výše hodnoty investice LK vynaložené na vybudování IVC Turnov po odečtení dotace obdržené LK na stavbu IVC Turnov. V současné době je zmiňován objekt bývalého SKLEXPORTU v Liberci, objekt současné stanice HZS Turnov a objekt bývalé hygienické stanice v areálu Nemocnice s poliklinikou v České Lípě a.s. HZS LK deklaruje, že bude výpůjčku předmětného nemovitého majetku sloužícího jako výjezdová stanice ZZS LK opakovaně prodlužovat tak, jak bylo ujednáno mezi zástupci LK a HZS LK.

 2. Bod 35: Vyhlášení programu č. 9.1, programu č. 9.2, programu č. 9.3 a programu č. 9.4 DFLK, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví
  Jedná se o schválení vyhlášení programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany, kde je připraveno k rozdělení mezi úspěšné žadatele 950.000 Kč, programu č. 9.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů, ve kterém je k rozdělení připraveno 650.000 Kč, program 9.3 - Podpora osob se zdravotním postižením, kde je k dispozici 300.000 Kč a program 9.4 - Podpora primární péče, kde je k dispozici 4.500.000 Kč. Žádosti v programech 9.1, 9.2 a 9.3 je možné podávat od 4. 3. do 28. 3. 2024, v programu 9.4 od 4. 3. do 30.4. 2024. Podrobné informace naleznete přímo pod bodem 35.

 3. Bod 40: Vyhlášení soutěže Památka roku Libereckého kraje o cenu za nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje za rok 2023
  Zastupitelstvo schválilo vyhlášení a podmínky soutěže, která si klade za cíl upozornit občany na úspěšné obnovy kulturních památek a poukázat na ojedinělé stavby v našem regionu, které si zaslouží pozornost, například s ohledem na cestovní ruch a nové využití kulturních památek. Na území Libereckého kraje se nachází 2248 nemovitých kulturních památek, z nichž je celkem 39 na Seznamu ohrožených nemovitých kulturních památek. Pozitivní příklady obnovy můžou v praxi vést i ke koupi nemovitosti v Libereckém kraji. Nový vlastník pak kulturní památku ve své podstatě zachrání. Soutěž „Památka roku Libereckého kraje“ má jednu kategorii, do které spadá jak stavební obnova nemovité kulturní památky, tak i restaurování nemovité kulturní památky uskutečněná v předchozím kalendářním roce. Cena se sestává z trvalé pamětní desky s nápisem „Památka roku 2023 Libereckého kraje“ k umístění na vítězném objektu a finanční odměny vlastníkovi objektu ve výši 100.000 Kč. Finanční ocenění ve výši 100.000 Kč výherci je vzhledem k rozpočtům takových realizací spíše symbolické. Příjem elektronických přihlášek je předpokládán od 1. 2. 2024 do 30. 4. 2024.

 4. Bod 45: Vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 6 DOPRAVA; vyhlášení programu č. 6.1, programu č. 6.2, programu č. 6.3 a programu č. 6.5
  Zastupitelé schválili vyhlášení programu č. 6.1 - Podpora výstavby komunikací pro cyklisty, kde je pro úspěšné žadatele připraveno k rozdělení 6.500.000 Kč, programu 6.2 - Podpora rekonstrukce, údržby a oprav komunikací pro cyklisty, kde je připraveno 2.500.000 Kč, programu 6.3 – Podpora projektové přípravy komunikací pro cyklisty, kde je k dispozici 2.000.000 Kč a programu 6.5 – Podpora městské mobility formou sdílených kol, kde je k dispozici 3.000.000 Kč. Lhůta pro podání žádostí je ve všech těchto programech lhůta pro podání žádosti od 4.3. do 18.3.2024. Podrobnosti najdete přímo pod bodem 45.

 5. Bod 47: ZR-RO č. 40/24 - zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje dosažených v roce 2023 do rozpočtu kraje 2024
  Skutečně dosažené daňové příjmy za rok 2023 byly o 754,7 mil. Kč vyšší, než předpokládal upravený rozpočet na rok 2023, když dosáhly celkového objemu na úrovni téměř 5.104,68 mil. Kč. Po zahrnutí části disponibilních zdrojů z vyšších daňových příjmů roku 2023 ve výši 420 mil. Kč do již schváleného rozpočtu kraje 2024, činí disponibilní saldo vyšších daňových příjmů objemu ve výši 334 mil. Kč. Díky těmto vyšším daňovým příjmům tak lze již na počátku roku 2024 zahrnout i případné schváleným rozpočtem kraje 2024 nezajištěné priority jednotlivých resortů, které nemohly být zahrnuty v návrhu rozpočtu kraje na rok 2024.
  Zastupitelé schválili využití finančních prostředků ve výši 334 mil. Kč dle požadavků jednotlivých resortů, jejichž přehled naleznete přímo pod bodem 47.

 6. Bod 51: Poskytnutí účelové dotace Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje
  Jedná se o schválení poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého do výše 5.000.000 Kč Hasičskému záchrannému sboru LK na pořízení 3ks termokamer pro zásahy u požárů, 7ks průmyslových praček na 10kg prádla s dávkovačem a 7ks průmyslových sušiček na 10kg prádla, 96ks třívrstvých zásahových obleků pro hasiče s RFID a 96ks zásahových přileb pro hasiče včetně svítilny.

 7. Bod 57: Memorandum o podpoře modernizace Stadionu v Bedřichově
  Signatáři memoranda jsou kromě Libereckého kraje ještě Obec Bedřichov, Svaz lyžařů České republiky, Jizerská o.p.s. a SKI klub Jizerská padesátka, z. s. Záměrem bylo, aby se signatářem memoranda stala také Národní sportovní agentura. Dne 19. 1. 2024 obdržel Liberecký kraj stanovisko předsedy Národní sportovní agentury, z kterého vyplývá, že Národní sportovní agentura nemůže být signatářem předmětného memoranda. Memorandum obsahuje, kromě jiného i konkrétní role a úkoly jeho signatářů. Výkonnými složkami, které zajišťují realizaci projektu je obec Bedřichov a Jizerská o.p.s. Rolí Libereckého kraje je kofinancování projektu modernizace do výše 34.000.000 Kč, podpora údržby Jizerské magistrály a podpora konání Jizerské 50. Bedřichov je nejvytíženějším nástupním místem Jizerské magistrály. Stadion slouží nejen jako nástupní místo na magistrálu, ale zároveň jako základna pro trénink dětských a mládežnických kategorií běhu na lyžích a biatlonu. Zároveň je využíván jako centrum pro lyžařské výcviky základních a středních škol. Předmětem a cílem deklarované spolupráce je zajistit zdroje pro modernizaci a provoz Stadionu Bedřichov:
  - zajištění zázemí Stadionu formou výstavby nového objektu, jehož součástí bude zázemí pro techniku určenou pro úpravu tratí, šatna pro veřejnost včetně sociálního zařízení, prostor pro mazání lyží (mazací boxy), zázemí pro závody pořádané na Stadionu (kancelář, zasedací místnost, místo pro rozhodčí)
  - zkapacitnění a prodloužení stávajícího zasněžovacího systému - zasněžovat trasu Jizerské magistrály od Stadionu až na rozcestí „U buku“ a tím zlepšit podmínky pro nástup na vrcholové partie Jizerské magistrály, bez ohledu na přírodní sněhové podmínky, vytvořit okruh v minimální délce 4 km pro využití široké veřejnosti a tréninkovou i závodní činnost sportovních oddílů dětí a mládeže
  - připravit a předložit projekt Rekonstrukce Stadionu Bedřichov s žádostí o dotaci ze státního rozpočtu Národní sportovní agentuře v případě, že bude otevřen odpovídající dotační program.
  K slavnostnímu podpisu Memoranda dojde v rámci konání 57. ČEZ Jizerské 50, která se uskuteční od 8. 2. 2024 do 11. 2. 2024.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.