Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 31. 1. 2023

Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 31. 1. 2023

Dne 31. 1. 2023 se konalo 1. Zastupitelstvo LK v roce 2023. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje:

https://gportal.kraj-lbc.cz/#/public-uredni-deska-body;idSkupinyNad=908;skupinaNad_poJednani=0;skupinaNad_Nazev=1.%20zased%C3%A1n%C3%AD%20Zastupitelstva%20Libereck%C3%A9ho%20kraje

 1. Bod 8: ZR–RO č. 8/23 – úprava v kapitole 931 01 – Krizový fond LK, poskytnutí dotace Technické univerzitě v Liberci na praktické kurzy
  Přidělení dotace ve výši 460.000 Kč z Krizového fondu je navrženo na základě žádosti o dotaci a doporučení Bezpečnostní rady Libereckého kraje. Dotace bude použita na projekt „Praktické odborné kurzy pro studenty Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci ke zvyšování jejich odborné způsobilosti s využitím spolupráce složek IZS Libereckého kraje“. Účelem projektu je podpora praktických odborných kurzů pro studenty fakulty ke zvyšování jejich odborné způsobilosti s využitím spolupráce složek IZS Libereckého kraje v reálném prostředí s ohledem na kompetence a uplatnění absolventa studijních programů Fakulty zdravotnických studií TUL. Absolventi FZS jsou připravováni nejen pro práci u zdravotnických záchranných služeb či poskytovatelů zdravotní péče, ale i v jednotlivých složkách IZS, které na kurzech spolupracují. Z tohoto důvodu je v zájmu vedení fakulty umožnit všem studentům uvedených studijních programů tyto praktické kurzy absolvovat.

 2. Bod 10: ZR-RO č. 10/23 - zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje dosažených v roce 2022 do rozpočtu kraje 2023
  Skutečně dosažené daňové příjmy kraje za rok 2022 byly o 802,7 mil. Kč vyšší, než předpokládal upravený rozpočet na rok 2022, když dosáhly celkového objemu na úrovni téměř 4.387,76 mil. Kč. Po zahrnutí části disponibilních zdrojů z vyšších daňových příjmů roku 2022 ve výši 405 mil. Kč do již schváleného rozpočtu kraje 2023, je disponibilní saldo vyšších daňových příjmů 397 mil. Kč. Díky těmto vyšším daňovým příjmům lze již na počátku roku 2023 zahrnout i případné schváleným rozpočtem kraje 2023 nezajištěné priority jednotlivých resortů, které nemohly být zahrnuty v návrhu rozpočtu kraje na rok 2023. Členové rady LK zpracovali návrhy na uplatnění věcných a finančních požadavků a priorit, včetně řádného a podrobného zdůvodnění na rozdělení a zapojení vyšších daňových příjmů. Po zapracování návrhů jde na investice 93 %, do dotačních fondů bude navíc přiděleno 34 mil. Kč. Rozdělení dle jednotlivých resortů najdete přímo pod bodem 10.

 3. Bod 21: ZR-RO č. 7/23 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, financování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2023
  Jedná se o schválení poskytnutí účelových neinvestičních dotací ve výši 6.000.000 na financování protidrogových sociálních služeb (5.326.000 Kč) a na financování prevence a snižování rizik v rámci protidrogových programů (674.000 Kč) příjemcům ADVAITA, z. ú., Most k naději, z. s., Laxus z. ú. a Maják o. p. s

 4. Bod 24: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Tělovýchova a sport – podmínky a vyhlášení programu 4.23
  Příjemci dotace mohou být spolky a pobočné spolky s datem vzniku před 1. 1. 2022 a se sídlem na území Libereckého kraje a sportovní asociace s celostátní působností, nebo jí na roveň postavený subjekt. Účelem podpory je realizace sportovních akcí na území Libereckého kraje v roce 2023, předpokládaný celkový objem finančních prostředků určených pro toto vyhlášení je 4.750.000 Kč. Žádosti je možné podávat od 3. 3. do 17. 3. 2023.

 5. Bod 25: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Tělovýchova a sport – podmínky a vyhlášení programu 4.26
  I tentokrát se jedná o vyhlášení dotačního programu, který je určen na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích. K rozdělení mezi úspěšné žadatele je připraveno 12.500.000 Kč, žádosti je možné podávat od 3. 3. do 17. 3. 2023.

 6. Bod 33: Vyhlášení soutěže Památka roku Libereckého kraje o cenu za nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje za rok 2022
  Zastupitelé tímto bodem schválili vyhlášení a podmínky soutěže „Památka roku Libereckého kraje“ o cenu za nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje za rok 2022. Na území Libereckého kraje se nachází 2248 nemovitých kulturních památek, z nichž je celkem 39 na Seznamu ohrožených nemovitých kulturních památek. Soutěž „Památka roku Libereckého kraje“ má jednu kategorii, do které spadá jak stavební obnova nemovité kulturní památky, tak i restaurování nemovité kulturní památky uskutečněná v předchozím kalendářním roce. Cena se sestává z trvalé pamětní desky s nápisem „Památka roku 2022 Libereckého kraje“ k umístění na vítězném objektu a finanční odměny vlastníkovi objektu ve výši 50.000 Kč. Podmínkou účasti v soutěži je dokončení obnovy nemovité kulturní památky v kalendářním roce, za nějž je cena udělována, a zároveň musí být dodržen minimální vlastní podíl vlastníka na realizované obnově ve výši 50.000Kč, přičemž stavební obnova může být realizována na etapy, avšak minimální vlastní podíl musí být pro daný kalendářní rok ve výši 50.000 Kč dodržen. Příjem elektronických přihlášek je předpokládán od 1. 2. 2023 do 30. 4. 2023.

 7. Bod 41: Vyhlášení programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje v roce 2023
  Jedná se o schválení vyhlášení programu Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 15.000.000 Kč. Žádosti bude možné podávat v termínu 6. 3. - 31. 5. 2023.

 8. Bod 44: Zpráva o plnění implementačního plánu Turów
  Zastupitelé vzali tímto bodem na vědomí dopis PGE Foundation ze dne 18.1.2023 o aktuálním stavu výdajů z poskytnutého finančního daru a schválili návrh zprávy Ministerstvu životního prostředí o plnění implementačního plánu Dohody Turów.. Zpráva o plnění úkolů Implementačního plánu Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów v Polské republice na území České republiky být vypracována ze strany nositelů úkolů tedy i Libereckého kraje jednou ročně a zaslána gestorovi plnění Dohody, kterým je Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí. Text Dopisu i Zprávy o plnění implementačního plánu naleznete přímo pod bodem 44.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.