Odpovědi Martina Půty na VOLEBNÍ MAJÁK

Více informací o akci VOLEBNÍ MAJÁK naleznete na webových stránkách:

http://www.hrajemeonaskraj.cz/aktivity/volebni-pruvodce/

http://majak.zenkl.cz/

 

Otázky pro volební maják:

1. Jak bude vypadat Liberecký kraj za čtyři roky, v případě, že mu budete vládnout? Co se v něm změní?

Liberecký kraj bude efektivní kraj, který pracuje ve prospěch svých obyvatel a umí hledat řešení ve spolupráci s městy a obcemi, neziskovým sektorem, podnikateli a zaměstnavateli.
Bude zde méně nákladný a zároveň kvalifikovaný a zodpovědný krajský úřad, který zajistí transparentní veřejné zakázky spravované odbornými pracovníky s omezení externích služeb. Ukončíme „porcování medvěda“ a přesuneme finanční prostředky do stávajících grantových oblastí s jasnými pravidly. Ušetřené prostředky použijeme pro další rozvoj kraje, opravu silnic i školství.

 

2. Proč by vám lidé měli dát hlas?

Chceme využít zkušeností starostek a starostů a prosazovat řešení, která na obecní a městské úrovni fungují. Prosadíme spravedlivý systém podpory kultury, sportu, dobrovolných hasičů a dalších oblastí neziskového sektoru s jasnými pravidly.

 

3. Jak konkrétně ušetříte krajské peníze?

Věříme na veřejnou kontrolu jako nejsilnější protikorupční nástroj. Zveřejníme proto každou podepsanou smlouvu, každou vystavenou fakturu a každou korunu utracenou z rozpočtu kraje. Zveřejníme také všechny podklady pro jednání zastupitelů. Budeme rozhodovat na základě jasných a předem známých pravidel, v přímém přenosu na internetu a pod přísným dohledem obyvatel Libereckého kraje.

Veřejné peníze budeme šetřit peníze pomocí férových soutěží, elektronických aukcí a sdružených nákupů pro potřeby kraje, krajských firem, škol, nemocnic a domovů důchodců.

 

4. Jakým směrem by se mělo ubírat školství v kraji?

Ještě není čas zrušit školy bez náhrady, ještě je nutné hledat jiná řešení. Není možné jen tak rušit školy a studijní obory třeba v Libereckém kraji, když jiné kraje k tomu nepřistupují jednotně. Bez velké diskuze s žáky, rodiči, obcemi a představiteli LK se neobejdeme. Hlavním kritériem pro posuzování sítě středních škol musí býk kvalita škol a dostupnost vzdělání.

 

5. Když se stane váš zástupce hejtmanem, zachová tzv. hejtmanský fond?

Hejtmanský fond zrušíme. Za nepřijatelný považujeme systém dotací rozdělovaných podle stranického klíče a na základě bydliště hejtmana. Krajské peníze přece nepatří ani hejtmanovi ani krajské radě.

 

6. Jak zlepšíte špatný stav krajských dopravních komunikací?

Prosadíme férové soutěže a za ušetřené peníze opravíme více silnic. Musíme veřejně nastavit plán oprav a otevřeně soutěžit s větším počtem soutěžících firem tak, aby se dosáhlo co nejnižší ceny při zachování kvality! Budeme aktivně žádat na Ministerstvu pro místní rozvoj o dotace a jejich navýšení z 50 na 90%, což současné vedení kraje zcela zanedbalo a podalo některé žádosti nemají ani dva roky po povodni všechny potřebné podklady. Navíc samo Ministerstvu pro místní rozvoj označilo pět konkrétních povodňových staveb Libereckého kraje za předražené.

 

 

7. Dotační program G99 je často mediálně diskutován jako netransparentní. Jaký je váš postoj k tomuto programu?

Program G99 neboli krajský medvěd je netransparentní. Proč? K předloženým žádostem  o podporu v G99 se nevyjadřují odbory, pod které jednotlivé žádosti (sport, kultura apod…) spadají.  Při schvalování v důvodové zprávě není uvedené žádné ohodnocení či slovní odůvodnění jednotlivé žádost. Není tedy zachován model jako v ostatních dotačních titulech tj. žádost – posouzení příslušný odbor – hodnocení výbor zastupitelstva – projednání rada LK – schválení zastupitelstvem.

V G99 je to žádost a projednání v Radě kraje podle stranického klíče a na základě zákulisních dohod, kde každý kamarádský zastupitel má k dispozici jistý objem peněz, které může poislat kam chce.

 

8. Jak konkrétně zefektivníte řízení krajských nemocnic?

Krajské nemocnice mají podobu obchodních společností, v nichž má kraj majetkovou účast. Především chceme nastavit jasná pravidla pro jmenování členů orgánů těchto společností. Místa v dozorčích rady nesmí být obsazovány jen na základě stranických vztahů, své místo a možnost kontroly hospodaření musí dostat krajská koalice. V čele krajských nemocnic musí stát odborníci, lidé zkušení, kteří jsou schopní vést tak důležitou instituci. management musí být vybrán na základě výběrových řízení. Nebudeme dále přihlížet tomu, aby např. Českolipská nemocnice byla v dlouhodobé ztrátě a nebyl za to nikdo odpovědný.

 

9. Jakým způsobem budete podporovat mládež v Libereckém kraji?

Podporou sportu a sportovních klubů, které při neustále se snižujících financích do sportu, jen velice těžko zajišťují svůj chod ať již po stránce provozní, tak i sportovní. Veškeré financování nelze ani přenést na rodiny, neboť řada z nich má dnes ekonomické problémy. V rámci podpory sportu budeme postupovat podle koncepce, která bude pro sportovní prostředí zajišťovat dlouhodobou a plánovanou možnost finanční podpory. Spolupracovat při podpoře pro sport budeme také s obcemi, budeme preferovat vícezdrojové spolufinancování regionálně významných sportovních akcí jako je třeba Jizerská padesátka.

 

10. S jakým uskupením jste ochotni po volbách uzavřít v krajském zastupitelstvu koalici a jakým uskupením rozhodně koalici neuzavřete?

Jako starostové respektujeme rozhodnutí voličů. Po volbách proto budeme o možné spolupráci jednat se všemi politickými stranami v krajském zastupitelstvu. Spolupracovat ale můžeme jen s těmi, kteří podpoří jasná a průhledná pravidla a jde jim o Liberecký kraj a jeho obyvatele. Neumíme si představit spolupráci s lidmi, kteří upřednostňují své osobní zájmy, přihrávají dotace známým a stranickým kamarádům a organizují neférové veřejné soutěže.

 

Za politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj odpovídal kandidát na hejtmana: Martin Půta, starosta Hrádku nad Nisou a předseda Euroregionu Nisa

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.