TISKOVÁ ZPRÁVA PO ZASEDÁNÍ RADY LK 22. 1. 2013

Kraj centrálně nakoupí energie na Českomoravské komoditní burze

(náměstek hejtmana Marek Pieter)

V období od 1. 11. 2010 do 31. 10. 2013 je dodavatelem sdružených služeb dodávky elektřiny a zemního plynu pro příspěvkové organizace Libereckého kraje, Krajskou nemocnici Liberec, a.s., NELI Servis, s.r.o. a Silnice LK, a.s. společnost United Energy Trading, a.s., Praha (přejmenováno na EP Energy Trading, a.s.), která byla vybrána ve veřejné zakázce realizované v druhé polovině roku 2010.

Roční dodávka elektřiny je cca 24 000 MWh a zemního plynu cca 75 000 MWh včetně Krajské nemocnice Liberec, a.s.(KNL) a NELI Servis s.r.o.(dodávka tepla pro KNL).

Objem dodávek energií pro portfolio odběrných míst příspěvkových organizací a společností zřizovaných či řízených Libereckým krajem je velmi zajímavý pro obchodování na komoditní burze. Služeb Českomoravské komoditní burzy Kladno využívá či využilo od roku 2010 přes dva tisíce veřejných zadavatelů z řad státní správy a samospráv.

Obchodování na komoditní burze umožňuje zadavatelům veřejných zakázek velmi průhledným a rychlým způsobem sjednat cenově nejpříznivější dodávku silové elektřiny a komodity zemního plynu. Nákup na komoditní burze je relevantní formou realizace veřejné zakázky.

Pro získání dobré ceny silové elektřiny či komodity zemního plynu je důležitá činnost dohodce.

Dohodce je profesionálně fundovanou osobou pro poskytování konzultací a nejvhodnější doby pro nákup energetických komodit.

Nákupem silové elektřiny a komodity zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno je možné zajistit dodávky elektřiny a zemního plynu v režimu smluv
o sdružených službách na období 1.11.2013 - 31.12.2014.

Pro období 1.11.2013 - 31.12.2014 je uvažováno při centrálním nákupu i s účastí některých obcí Libereckého kraje, například i Liberec.

Celkové náklady (dohodce a burzovní poplatek) spojené se zprostředkováním nákupu energetických komodit na ČMKBK lze odhadnout na částku 1,0 - 1,5 mil. Kč včetně DPH.

Kolik může ušetřit kraj nákupem energií na burze?

(náměstkyně hejtmana Zuzana Kocumová)

Nákup energií byl jedním z témat, které se řešily v souvislosti s KNL po komunálních volbách a v souvislosti s výměnou vedení. Více než 25% celkového objemu z dodávky v rámci centrální smlouvy na elektřinu pro Kraj tvoří elektřina pro KNL, dceřiná společnost NELI je pak ještě významnějším odběratelem plynu (35% objemu).

KNL i NELI si celá léta dodavatele vybíraly ve vlastních výběrových řízeních, kde vysoutěžené ceny přibližně kopírovaly ceny na komoditní burze.

V dubnu 2010 byla KNL oslovena Krajem, že Kraj hodlá vypsat sdruženou poptávku za všechny své organizace, což by vzhledem k většímu poptávanému objemu mělo být pro všechny odběratele výhodnější. Kraj o průběhu odmítal komunikovat a po odtajnění podmínek uzavřené smlouvy, vyšlo najevo, že oproti původnímu dodavateli bude KNL za tříleté smluvní období tratit cca 20 mil. Kč bez DPH. Tehdejší vedení smlouvu odmítlo podepsat, poté politicky dosazený ředitel Konrád s tím problém neměl.

Proto věříme, že vysoutěžená cena přinese KNL, ale i kraji významné úspory.

Zastoupení kraje v Bruselu se změní

(hejtman LK Martin Půta)

Rada LK vypověděla na svém úterním zasedání současnou smlouvu o zastoupení Libereckého kraje v Bruselu a zároveň schválila přípravu nového zadávacího řízení na „Poskytnutí komplexních služeb v oblasti zastupování Libereckého kraje v Bruselu“

Současná cena za zastoupení Libereckého kraje v Bruselu činila 195.000 Kč bez DPH za měsíc, tedy 2.340.000 Kč bez DPH za rok. Dalším nákladem je pronájem prostor využívaných jako kanceláře (smlouva se Středočeským krajem Tato částka je 1007 euro za měsíc, čili 12 084 euro za rok.

Rada kraje se rozhodla pro výběr nového dodavatele, proto je nutné vypsat veřejnou zakázku na „Poskytnutí komplexních služeb v oblasti zastupování Libereckého kraje v Bruselu“ dle zákona o veřejných zakázkách.

Informace o stavu Nemocnice a polikliniky v České Lípě

(náměstkyně hejtmana Zuzana Kocumová)

Rada kraje vzala na vědomí informaci o projektu „Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“

Zakázka Zateplení vybraných objektů NsP ČL:

Představenstvo Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. předložilo projektovou žádost Státnímu fondu pro Životní prostředí k financování projektu „Zateplení vybraných objektů Nemocnice poliklinikou Česká Lípa a.s. Rozhodnutím ministra životního prostředí byla poskytnuta projektu předpokládaná podpora - dotace z FS EU ve výši 40 294 169 Kč a prostředků SFŽP 2 370 245 Kč.

Vítězem výběrového řízení se stala stavební společnost CL - EVANS s.r.o. nabídkovou cenou ve výši 123.670.760 Kč bez DPH. S dodavatelem stavby byla dne 29. 6. 2012 uzavřena smlouva o dílo.

V současné době probíhá výběrové řízení na financování této zakázky. Zakázka na financování je ve fázi oznámení výsledku výběrového řízení účastníkům.

Vedení kraje se zabývalo možnými způsoby financování zakázky. Za minulého vedení se počítalo se zárukou kraje za úvěr, který by si vzala sama nemocnice. V současné finanční kondici nemocnice by to ale fakticky znamenalo, že investici v konečném důsledku stejně zaplatí kraj, ale s výrazně vyšší úrokovou mírou, než je kraj schopen získat sám. Proto se jako nejvýhodnější jeví alternativní řešení financování projektu s využitím úvěru kraje ve výši 60 mil. Kč a dofinancováním z rozpočtu kraje do výše předpokládaných nákladů v období let 2013 – 2014.

Ovšem velkou otázkou zůstává, jestli zateplení současné budovy je tím, co Nemocnice a poliklinika potřebuje nejvíce. Vzhledem k celkové hodnotě očekávaných investic je nutné zhodnocení projektu na zateplení monobloku NsP ČL v kontextu dalších očekávaných nákladů a zpracování variant daného řešení. Tzn. porovnání nákladů na rekonstrukci a provozní náklady při zachování provozu v současné budově vs. varianta komplexního řešení výstavbou nové budovy a provozních úspor s tím spojených. Tímto úkolem se vsoučasné době zabývá i nově zvolená dozorčí rada NsP ČL, a.s.


Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále NsP ČL) je provozována v objektu vystavěném v letech 1976-1981, na kterém od doby výstavby nebyly prováděny další stavební zásahy nebo rekonstrukce. Současný stav objektu je nevyhovující, jak po stránce technického stavu budov (energetické ztráty, hrozící havárie plynoucí ze špatného stavu rozvodů), tak po stránce provozní (nemocnice původně stavěna pro spádovou oblast s vyšším počtem obyvatel).

KORID LK sníží letos náklady na polovinu

(radní Vladimír Mastník)

Společnost KORID LK, spol. s r.o. (dále jen „KORID“) byla v roce 2012 financována z rozpočtu Libereckého kraje na základě čtyř uzavřených smluv. Majoritní podíl ve výši více než 60% byl realizován prostřednictvím neinvestiční dotace na úhradu nákladů na provoz společnosti, vynaložených v souvislosti s přípravou, udržováním a propagací integrovaného dopravního systému IDOL.

V září 2011 uzavřel Liberecký kraj s KORID smlouvu, na základě které se KORID zavázal zařídit komplexní přípravu zadávacích řízení na uzavření Smluv o veřejných službách v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období od 14. prosince 2014, včetně komplexní administrace řízení na výběr dopravců. Tato smlouva trvá až do okamžiku ukončení zadávacího řízení, tzn. že činnosti na základě této smlouvy budou vykonávány i v průběhu roku 2013, a to bez dalšího navýšení finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje.

V roce 2012 KORID, stejně tak jako v letech uplynulých, zajišťoval pro Liberecký kraj správu a přípravu jízdních řádů pro období 2012/2013, včetně zpracování podnětů k jízdním řádům autobusové i drážní dopravy, jejich posouzení, projednání a prezentaci realizovaných změn. Dále KORID na základě požadavků Libereckého kraje zajišťoval tisk a distribuci oblastních jízdních řádů pro období 2012/2013 a projekt poptávková doprava.

Celková výše finančních prostředků vynaložených Libereckým krajem na výše uvedené činnosti vykonávané společností KORID v roce 2012 činily cca 10,6 mil. Kč bez DPH. Dalšími zdroji financování KORID jsou zejména smlouvy s dopravními společnostmi jedná se především o Smlouvu o poskytování služeb v rámci IDOL a Smlouvu o zajištění kontrolní činnosti, které posílily rozpočet KORID o dalších cca 1,5 mil Kč. V součtu hospodařila společnost v roce 2012 s částkou dosahující výše 12 mil Kč.

V roce 2013 bude společnost KORID financována v režimu zákona o zadávání veřejných zakázekna základě tří smluv s Libereckým krajem. KORID bude pro Liberecký kraj zajišťovat správu a přípravu jízdních řádů v roce 2013, včetně přípravy jízdních řádů na období 2013/2014. Mezi další nově zajišťované činnosti patří i zajištění organizace jednání Dopravního svazu, kde budou diskutovány otázky týkající se dopravní obslužnosti. V roce 2013 stejně jako v roce 2012 bude KORID zajišťovat kontrolu standardů kvality dle uzavřených smluv o závazku veřejné služby u autobusových i drážních dopravců a správu Integrovaného dopravního systému IDOL. Další zdroje se předpokládají do výše 0,5 mil Kč.

Pro rok 2013 budou mezi Libereckým krajem a KORID uzavřeny smlouvy za cca 5,5 mil. Kč bez DPH.

Společnost KORID bude v letošním roce hospodařit s vyrovnaným rozpočetem ve výši cca 6 mil Kč bez DPH..

Oproti roku 2012 bude v roce 2013 dosaženo úspor ve výši cca 5,1 mil. Kč bez DPH z rozpočtu Libereckého kraje, KORID tedy bude hospodařit s částkou o cca 6 mil. Kč nižší než vloni.

 

Název bodu jednání

Rada LK 22. 1. 2013 Program

1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky a informace o schválení zápisu z jednání RK č. 1. ze dne 8. 1. 2013

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

4.

Program prevence kriminality na rok 2013 – krajský projekt

5.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění zařazení reklamních spotů k propagaci akcí pořádaných Libereckým krajem v roce 2013 do vysílání celorepublikového rádia“

6.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění zveřejnění inzerce v regionálním deníku v roce 2013“

7.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění zveřejnění inzerce v celostátním deníku v roce 2013“

8.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění realizace propagace tří akcí ve vozidlech MHD pořádaných Libereckým krajem v roce 2013"

9.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Zajištění zveřejnění inzerce v regionálním periodiku v roce 2013"
NEPŘEDLOŽENO

10.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Zajištění realizace internetové reklamy na informačním portále na Turnovsku v roce 2013"

11.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Zajištění realizace internetové reklamy na informačním portále na Frýdlantsku v roce 2013"

12.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Zajištění realizace internetové reklamy na informačním portále na Jablonecku v roce 2013"

13.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Zajištění realizace internetové reklamy na informačním portále na Českolipsku v roce 2013"

14.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Zajištění realizace internetové reklamy na informačním portále na Liberecku v roce 2013"

15.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Zajištění výroby a produkce publicistických televizních pořadů na zadaná témata v Libereckém kraji v roce 2013"
NEPŘEDLOŽENO

16.

Zastoupení Libereckého kraje v Bruselu

17.

Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2012 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

18.

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dodavatel vzdělávání a e-lerningových programů projektu „Dalším krokem ke kvalitě“

19.

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodavatel poradenství projektu „Dalším krokem ke kvalitě“
NEPŘEDLOŽENO

20.

Harmonogram centrálního nákupu elektrické energie a zemního plynu pro Liberecký kraj, příspěvkové organizace Libereckého kraje, případně pro další právnické osoby zřizované nebo ovládané Libereckým krajem a obce Libereckého kraje

21.

Poskytnutí odměny ze Sociálního fondu Libereckého kraje zaměstnancům u příležitosti řádného odchodu do starobního důchodu a finančních darů za 10. bezpříspěvkový odběr krve

22.

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění jazykové výuky zaměstnanců Krajského úřadu Libereckého kraje“

23.

Rozpočtové opatření č. 4/13 – dotace na volbu prezidenta České republiky

Z pís.

24.

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Technické vybavení zastupitelstva kraje“

25.

Souhlas rady kraje se zapůjčením sbírkových předmětů ze sbírky Oblastní galerie v Liberci na zahraniční výstavy

26.

Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka společnosti KORID LK, spol. s r.o. – zákaz konkurence

27.

Zadání veřejných zakázek společnosti KORID LK, spol. s r.o. na rok 2013

28.

Návrh úprav zadávací dokumentace v zadávacím řízení veřejné zakázky "Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024"
NEPŘEDLOŽENO

29.

Záměr úsporných opatření v rámci dopravní obslužnosti Libereckého kraje

30.

Smlouva o výkonu jednatele společnosti KORID LK, spol. s r.o.

31.

Přehled realizovaných pronájmů v areálu letiště Ralsko za 4. čtvrtletí 2012

32.

Upozornění na stav objektů v bývalém vojenském prostoru Ralsko

33.

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1184/S s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod

34.

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1185/S s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod

35.

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Přestavba křižovatky silnice I/35 a ul. České mládeže - II. etapa“

36.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OLP/1772/2012 "Rekonstrukce Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Liberec - vestavba podkroví"

37.

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Vybavení galerie mobiliářem a zařízením“

38.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce venkovní terasy – obnova povrchů, Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace“

39.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Přístavba a vestavba do stávajícího objektu Střední odborné školy a Gymnázia, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace, za účelem zřízení podnikové mateřské školy“

40.

Majetkoprávní operace – záměr výpůjčky nemovitého majetku v k.ú. Liberec (dopravní hřiště) Statutárnímu městu Liberec

41.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 6/13 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013

Z

42.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 7/13 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013

Z

43.

Souhlas s přijetím daru příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí

44.

Jmenování nových členů Protidrogové komise Rady Libereckého kraje

45.

Analýzy v rámci zmapování potřebnosti sociálních služeb v Libereckém kraji

46.

Projekt Zdravý Liberecký kraj – nominace politického zástupce pro realizaci projektu

Z pís.

47.

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko - www.skolalipa.cz“

48.

Rozpočtové opatření č. 10/13 zapojení souhrnné žádosti o platbu na Globální grant 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Z pís.

49.

Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu „Marketingový projekt Libereckého kraje v oblasti cestovního ruchu“

50.

Dohoda o narovnání ke Smlouvě č. OLP/810/2010 uzavřené s příjemcem Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

51.

Rozpočtové opatření č. 9/13 – účelová dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy, předškolní a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2013

Z pís.

52.

Dohody o zrušení smluv o poskytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého kraje

53.

Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže a zaměstnanosti
NEPŘEDLOŽENO

54.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OLP/570/2012

55.

Prodej nepotřebného movitého majetku svěřeného Základní škole a mateřské škole logopedické, Liberec, příspěvková organizace

56.

Pronájem části nemovitého majetku ve správě Střední průmyslové školy textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace

57.

Prodej nepotřebného movitého majetku svěřeného Základní škole a Mateřské škole pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace

58.

Prodej nepotřebného movitého majetku svěřeného Integrované střední škole, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace

59.

Dodatek č. 12 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem k projektu „Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji“

60.

Závazek předfinancování a zajištění udržitelnosti individuálních projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Z

61.

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení ICT techniky“ Základní školou a Mateřskou školou pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace
NEPŘEDLOŽENO

62.

Zásady pro použití úspor výdajů rozpočtu kraje 2012 v roce 2013

63.

Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce Operační program Životní prostředí č. 10076996

64.

Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
BUDE PŘEDLOŽENO NA STŮL.

Z pís.

65.

Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje

a)

Zápis z 1. zasedání Rady Asociace krajů České republiky konaného dne 5. 12. 2012 v Praze

b)

Statistické výkazy v Libereckém kraji – mateřské školy, základní školy, školní družiny a školní kluby, stav k 30. 9. 2012 a k 31. 10. 2012

c)

Statistické výkazy v Libereckém kraji – střední školy a sportovní příprava na střední škole, stav k 30. 9. 2012

d)

Statistické výkazy v Libereckém kraji – zařízení pro výkon ústavní výchovy, o středisku volného času a školském ubytovacím zařízení, stav k 31. 10. 2012

e)

Statistické výkazy v Libereckém kraji – pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra, stav k 30. 9. 2012

66.

Písemné informace

a)

Informace o provedených změnách rozpočtu kraje v závěru roku 2012

b)

Přehled veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních zadaných příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí a odsouhlasených radou kraje ve II. pololetí roku 2012

c)

Přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje pověřeným řízením resortu sociálních věcí ve II. pololetí roku 2012

d)

Přehled veřejných zakázek odboru investic a správy nemovitého majetku za 2. pololetí roku 2012, odsouhlasených příslušným členem rady kraje a radou kraje

e)

Přehled veřejných zakázek Krajské správy silnic Libereckého kraje za 2. pololetí roku 2012, odsouhlasených příslušným členem rady kraje a radou kraje

f)

Přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje pověřeným vedením resortu zdravotnictví za II. pololetí roku 2012

g)

Přehled odsouhlasených veřejných zakázek příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu za 2. pololetí 2012

h)

Informativní přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje a veřejných zakázek odsouhlasených radou kraje v resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

67.

Návrh na zřízení komisí rady kraje

68.

Majetkoprávní operace: Zrušení nabídkového řízení na základě záměru prodeje nemovitostí v k. ú. Harrachov

69.

Zřízení přístupu předsedům klubů Zastupitelstva Libereckého kraje k podkladovým materiálům pro schůze rady kraje

70.

Jmenování vedoucího odboru dopravy

71.

Různé

 

Mgr. Jiří Langer
 tiskový mluvčí
Libereckého kraje

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.