Zastupitelstvo LK podpořilo vznik nového transparentního Dotačního fondu Libereckého kraje

Na zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26. 2. 2013 bylo mimo jiné schváleno počtem 27 zastupitelů zřízení Dotačního fondu Libereckého kraje včetně zásad a statutu (viz přílohy).

Zároveň byly zrušeny ostatní fondy kraje s tím, že podpora akcí z těchto fondů je umožněna prostřednictvím nově vzniklého dotačního fondu Libereckého kraje.

Marek PieterPrvní výzvy, tak mohou být předloženy na březnovém zasedání zastupitelstva,“ uvedl náměstek hejtmana Marek Pieter, pověřený řízením resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, s tím, že zůstává zachován pouze Fond na ochranu vod s částkou 18 mil. Kč a Sociální fond s alokací 3,5 mil. Kč.

Příprava změny celého systému byla zahájena v prosinci loňského roku ekonomickým odborem a odborem regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK s jasným cílem umožnit zavedení bodového systému hodnocení žádostí, snížení administrativní náročnosti, zvýšit transparentnost a otevřenost systému pro veřejnost, umožnit víceleté financování, sjednotit podmínky pro všechny dotační tituly a zavést 50 % společných objektivních kritérií. Součástí přípravy bylo i jednání s odborem informatiky ohledně přípravy uživatelského rozhraní na webových stránkách pro žadatele.

Nakonec se podařilo připravit vznik nového Dotačního fondu tak, že mohl být projednán v Radě LK 5. 2., následně byl projednán s jednotlivými resorty. Poprvé byl materiál pro jednání zastupitelstva spuštěn dne 11. 2. do veřejného připomínkování. Následně se uskutečnilo projednání materiálu s předsedy zastupitelských klubů a dne 25. 2. se uskutečnilo vypořádání 92 došlých připomínek a zpracování finálního materiálu pro jednání zastupitelstva.

„Přes nepříznivou ekonomickou situaci se díky úsporným a dalším opatřením vedoucí ke snížení provozních výdajů podařilo při tvorbě rozpočtu navýšit finanční prostředky oproti předpokladu schválenému dřívější koalicí (ČSSD, SOS, KSČM) ve Střednědobém rozpočtovém výhledu na částku 50,75 miliónu Kč pro první kolo programů Dotačního fondu Libereckého kraje, s tím že o dalším navýšení těchto prostředků proběhne jednání v červnu letošního roku,“ řekl náměstek hejtmana. Statut Dotačního fondu Libereckého kraje podle něj popisuje systém od přijetí žádosti po rozhodnutí o dotaci. Jednotlivé zpřesnění bude v samotné výzvě jednotlivých programů a následně ve smlouvě mezi Libereckým krajem a příjemcem dotace.

VÝČET NĚKTERÝCH PRAVIDEL:

 • V rámci fondu navrhují příslušné odbory krajského úřadu vyhlášení resortních programů, resp. Podprogramů.
 • Doba trvání programu resp. Podprogramu může být časově neomezená
 • Zahájení řízení o dotaci je podání úplné standardizované žádosti o dotaci žadatelem v elektronické verzi prostřednictvím webových stránek kraje.
 • Hodnotící orgán je stanoven v příslušné výzvě (zpravidla věcně příslušný odbor zastupitelstva, komise rady nebo odbor krajského úřadu)
 • Jeden žadatel může v jednom programu resp. Podprogramu, předložit v jedné výzvě pouze dvě žádosti.
 • Maximální výše dotace může činit 70% z celkových způsobilých výdajů projektu s tím, že minimální a maximální výši dotace bude stanovena v rámci výzvy
 • Projekt musí být realizován na území kraje nebo jeho realizace bude pro kraj přínosem.
 • Výzva bude obsahovat hodnotící kritéria včetně bodového hodnocení a případných vah jednotlivých kritérií.
 • Další povinné přílohy k žádosti budou předloženy až k podpisu smlouvy s příjemcem dotace.
 • Žadatel, se kterým byla již v minulosti uzavřena smlouva o poskytnutí dotace v minulém období a kterou doložil požadovanými přílohami, předloží pouze čestné prohlášení o platnosti dříve podaných požadovaných příloh.
 • Na webových stránkách kraje bude uveřejněn dotační kalendář na příslušné rozpočtové období, bude uveřejněno i hodnocení jednotlivých projektů

Tento Dotační fond Libereckého kraje mimo jiné ruší i „porcování medvěda“ (Program 99, ve kterém bylo minulou koalicí) rozděleno od roku 2009 celkem 158,05 mil. Kč.

Zdroje: Statut FonduZásady poskytování dotací

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
739541588
485226302

(Zveřejněno na www.kraj-lbc.cz)

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.