Politik nemůže vést protikorupční organizaci

Transparency International, Oživení, Frank Bold a prakticky téměř všechny protikorupční organizace mají kromě svého zaměření ještě jedno společné. A sice (dle mých vědomostí), že jejich zřizovatelem, vedoucím představitelem či řadovým členem ba ani v zákulisí schovaným ovlivňovatelem není a nemůže být žádný aktivní politik.

To je totiž axiom, to je základní mantra. Kdyby tomu tak nebylo, tak se protikorupční organizace mění v nástroj dotyčného politika. V nástroj, který má za úkol odstínit všechny problémy daného politika a naopak pošpinit všechny politické a nejen politické konkurenty.

Jedinou (mě známou) výjimkou je protikorupční organizace zřízená Janem Korytářem. Původně to bylo v ekologické organizaci Čmelák, kde právě ekologické zaměření této organizace to, že politik Jan Korytář jejím prostřednictvím vede politický boj, veřejnosti zakrývalo. Vzniklé Krajské protikorupční pracoviště o. p. s. však již nezakrývá vůbec nic.

Jan Korytář ho jako dvojjediný založil (jako fyzická osoba a jako statutární zástupce Čmeláka) a jako takový má dle zakládací smlouvy veškeré pravomoce (jmenování a odvolávání členů správní i dozorčí rady). A právě proto je označení KPKP tajnou policii Jana Korytáře ze strany hejtmana Libereckého kraje v oficiálním tiskovém prohlášení v souvislosti s tendrem na autobusovou dopravu výstižné a trefné.

Tendr na autobusovou dopravu

Osobně jsem názoru, že v kauze tendru na autobusovou dopravu samotný tendr hrál podružnou roli, tou hlavní bylo představit před komunálními volbami Jana Korytáře a Změnu jako neohrožené bojovníky proti korupci a za zájmy lidí (o co nejlevnější autobusovou dopravu), zatímco všechny ostatní politiky za korupčníky a politiky, kteří to s občany myslí co nejhůře.

Dovolím si zde proto upozornit chronologicky na následující skutečnosti spojené s výše uvedeným tendrem na dopravu.

1) 28. květen 2013: Parametry na autobusovou dopravu schvalovalo Zastupitelstvo LK. Byly předloženy 2 návrhy (radní pro dopravu Vladimír Mastník a protinávrh zastupitel Jan Korytář). Dle mého názoru oba návrhy byly přijatelné, oba měly proti druhému své drobné plusy a minusy, nebyly mezi nimi rozdíly zásadní.

Hlasování proběhlo takto. Nejdříve se hlasovalo o protinávrhu Jana Korytáře (43. hlasování). PRO jeho návrh bylo 13 hlasů (kompletní Změna 10 a dále pp. Löffelmann, Dvořák a Canov ze SLK). Návrh nebyl přijat (kvorum 23 hlasů). Poté se hlasovalo o návrhu Vladimíra Mastníka.
PRO jeho návrh bylo 35 hlasů (mj. pp. Baxa (sic!), Jadrný a Losová ze Změny).
PROTI pouhé 3 (Korytář, Opatrný a Hujerová ze Změny).
Návrh byl přijat.

2) 14. duben 2014: Hodnotící komise (ve které měly zastoupení všechny politické kluby krajského zastupitelstva, dva zástupce KORID LK, jednoho odbor dopravy a jednoho dopravní výbor Zastupitelstva) na základě posudku ČVUT rozhodla (včetně zástupce Změny Ivana Kunetky) o vyřazení některých uchazečů z důvodu nepřiměřeně nízké ceny.

3) 29. duben 2014: Rada LK vzala rozhodnutí hodnotící komise na vědomí a na základě návrhu hejtmana požádala ČVUT o zhotovení doplňujících posudků na konkrétní nabídky hodnotící komisí vyřazených uchazečů, z důvodu prověření zda nabídkové ceny jsou skutečně nepřiměřeně nízké.

4) ČVUT v doplňovacích posudcích konstatovala, že by v daných konkrétních případech ceny být nepřiměřeně nízké být nemusely.

5) 28. červenec 2014: Hodnotící komise konstatovala ústy svého předsedy (Vladimír Richter ODS), že v dané fázi VŘ komise ze zákona nemůže měnit své rozhodnutí o vyřazení některých nabídek (§ 76, odst. 6 ZVZ). Hodnotící komise proto své původní rozhodnutí na vyřazení nerevokovala.

6) 11. srpen 2014: Uskutečnila se schůzka Změny ve složení Jan Korytář (náhradník hodnotící komise, zastupitel LK a kandidát Změny na primátora Liberce), Jaromír Baxa (zastupitel LK a kandidát Změny na náměstka primátora Liberce), Zuzana Kocumová (statutární náměstkyně hejtmana), Ivan Kunetka (člen hodnotící komise a zastupitel LK), Jakub Macek (tajemník klubu Změny a kandidát Změny na primátora Jablonce n. N.) a Miroslav Kroutil (zaměstnanec KPKP) s jedním (hodnotící komisí vyřazených) z uchazečů. Schůzka se uskutečnila bez vědomí a po provalení se této skutečnosti s nesouhlasem předsedy klubu Změny v zastupitelstvu LK a člena Rady LK Josefa Jadrného a dalších členů rady LK za Změnu Ivany Hujerové a Aleny Losové (pozn.: Až 14 dní po této schůzce se náhle vynořil zápis z této schůzky, který byl statutární náměstkyní rozeslán všem zastupitelům s údajně ověřenými podpisy účastníků, které ovšem v zápise vůbec nebyly). Dle mého právního názoru byly konáním této schůzky porušeny zásady transparentnosti a zákazu diskriminace (§6 ZVZ).

7) 12. srpen 2014: Rada LK vyloučila v souladu se zákonem (§ 76, odst. 6 ZVZ) účastníky, které vyřadila hodnotící komise.

8) 22. srpen 2014: Hejtman Libereckého kraje na svém FB (politik) o tomto vyloučení píše:

Podle § 76 odst. 6 ZVZ musí Liberecký kraj jako zadavatel uchazeče, jejichž nabídky byly rozhodnutím hodnoticí komise vyřazeny, bezodkladně z účasti v zadávacím řízení vyloučit. ZVZ jakýkoli jiný postup zadavatele nepředpokládá. Jedinou výjimku v tomto směru by mohl představovat postup podle § 79 odst. 5 ZVZ, tedy pokud by Liberecký kraj zjistil, že hodnotící komise porušila svým postupem ZVZ (Liberecký kraj by v takovém případě musel rozhodnout o novém posouzení a hodnocení nabídek, přičemž pro takové nové posouzení a hodnocení nabídek by ustanovil jinou hodnotící komisi, popř. by posouzení a hodnocení nabídek provedl sám).Radě kraje tedy 12.8.2014 nezbylo nic jiného než uchazeče na základě rozhodnutí hodnotící komise vyloučit. Statutární náměstkyně nepředložila žádný jiný návrh postupu, ani nedoložila porušení zákona ze strany hodnotící komise. Jiné rozhodnutí tedy nebylo možné. Pro návrh hlasovali čtyři radní za Starosty a tři za Změnu, bez aktivní podpory návrhu ze strany Změny by tedy schválení návrhu usnesení nebylo možné.

Po předpokládaném odvolání těchto uchazečů proti rozhodnutí zadavatele, bude o dalším postupu Liberecký kraj zastoupený Radou kraje znovu rozhodovat. Osobně budu při svém rozhodování brát v potaz i doplněné posudky ČVUT na konkrétní nabídky.
Změna pro Liberecký kraj, pan Korytář ani paní Kocumová nepřišli během procesu hodnocení z žádným návrhem na změnu postupu, vyhotovení doplňujících posudků, naopak přispěli k vyloučení uchazečů, které osobně hodnotím jako nesprávné a sporné.

9) 25. srpen: KPKP vydává stanovisko Zakázka na dopravní obslužnost je zmanipulovaná, politici opět selhali, kde mj. píše, že zakázku pravděpodobně provází korupce a jako důkaz uvádí návrh radního pro dopravu Vladimíra Mastníka (pozn.: Pro návrh radního Vladimíra Mastníka na Zastupitelstvu LK ze dne 28. května 2014 přitom hlasovalo 35 zastupitelů včetně pp. Baxy, Jadrného a Losové ze Změny a proti byli pouze 3 zastupitelé Změny pp. Korytář, Opatrný a Hujerová viz bod 1), Stanovisko brojí proti firmě BusLine (též vyřazené) a obviňuje politiky z ODS, ČSSD, KSČM a nově ze SLK z propojení s touto firmou.

10) 26. srpen (před zasedáním Zastupitelstva LK): Hejtman Libereckého kraje na základě vydaného stanoviska KPKP (viz. bod 9) a schůzky Změny (viz bod 7) oznámil, že bude navrhovat Radě LK zrušení této veřejné zakázky.

11) 26. srpen: Zastupitelstvo LK rozhoduje, že zajistí provizorní dopravní obslužnost Libereckého kraje od 14. prosince 2014 uzavřením smluv s dopravci, kteří v současné době zajišťují dopravní obslužnost území Libereckého kraje formou jednacího řízení bez uveřejnění dle ZVZ na dobu nezbytně nutnou k pravomocnému ukončení veřejné zakázky na výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje.

Toto usnesení bylo schváleno 33 hlasy (kvorum 23)

PRO: SLK – 13x všichni, ČSSD – 7x všichni, KSČM – 9x, ZpLK – 4x (Jadrný, Hujerová, Losová, Opatrný)
ZDRŽENÍ SE 9: ODS – 5x všichni (s výslovným prohlášením, že s návrhem usnesení všichni souhlasí, ale protože jsou názoru, že by rada neměla svoji pravomoc přenášet na zastupitelstvo, tak se zdržují), ZpLK – 3x (Kunetka, Jakubička, Hudec), KSČM 1x (Adamčík)
PROTI 3: ZpLK - 3x (Korytář, Baxa, Kocumová)

Dle mého názoru by neschválení předloženého návrhu provizorního zajištění dopravní obslužnosti do doby ukončení řádného VŘ znamenalo veliké a nepřiměřené riziko naprostého chaosu, kdy by se mohlo reálně po 14. prosinci tohoto roku stát, že by žádné autobusy nejezdily.

Kdyby KPKP nevydalo stanovisko a Změna nejednala s jedním z dopravců

Z výše uvedeného a z dikce ZVZ je patrné, že kdyby Jan Korytář prostřednictvím své tajné policie (viz bod 9) nenapadnul všechny okolo jako korupčníky a kdyby Změna neuspořádala svoji schůzku den před jednáním Rady LK (viz bod 6), výběrové řízení by pokračovalo normálně dále dle zákona. Vyloučení uchazeči by dali námitky (§110 ZVZ), Rada LK by je prozkoumala (§ 111 ZVZ) a z důvodu konstatování uvedeném v doplněném posudku ČVUT (viz bod 4) by jim s pravděpodobností hraničící s jistotou vyhověla (viz vyjádření hejtmana v posledním odstavci v 8). Kdyby snad ne, mohli by uchazeči požádat ÚOHS o přezkoumání úkonů zadavatele (Díl 2 ZVZ). Pokud by tedy Rada LK námitkám vyhověla, vrátila by tím vyřazené uchazeče do výběrového řízení a ti s nabídkou nejnižší by se stali ve své oblasti vítězi (tzn. BusLine s druhou nejnižší ne). Smlouvy by byly připravené k podpisu a v případě vyhovění odvolání u UOHS ohledně dřívějšího formálního nepodstatného pochybení (napadené neúčastníkem tendru) by se mohly smlouvy okamžitě podepsat. Provizorní obslužnost (viz bod 11) by tak byla využita na minimální dobu.

Jenže v takovémto případě, by nebyla žádná „aféra“, kde by Jan Korytář čněl zásluhou své tajné policie vysoko nad ostatními krajskými politiky jako ten téměř jediný protikorupční strážce morálky. Nu což, co se stalo, to se stalo. Jako pozitivum lze konstatovat, že se čím dále tím více politiků samotné Změny v krajském zastupitelstvu (v čele s předsedou jejich klubu) bouří proti takovýmto metodám a odmítají Janu Korytářovi při nich sekundovat, ba dokonce se dokáží proti nim napřímo postavit.

Ing. Michael Canov
zastupitel za Liberecký kraj,
první místopředseda Starostů pro Liberecký kraj
zveřejněno na http://www.tydenvlk.cz

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.